Umožnění výkonu trestu OPP - Statistické údaje

Statistika výkonu trestu OPP 2016

Statistické ukazatele výkonu trestu OPP za rok 2015

V roce 2015 bylo v Helpale umožněno vykonat tyto alternativní tresty 11 odsouzeným. Počet uložených hodin se pohyboval nejčastěji v rozmezí 200-300 hodin.

 Menší počet odsouzených, kteří u nás v roce 2015 vykonávali trest OPP, je dán organizačními změnami na Probační a mediační službě, kdy několik měsíců nebyl nikdo do naší organizace nařizován.

 


Statistické údaje o aktivitě umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací a společensky prospěšné činnosti za roky 2012 – 2014

V roce 2012 se do této aktivity zapojilo 24 odsouzených – 17 si svůj trest odpracovalo. Na ty, kteří svůj trest neodpracovali ať už z jakýchkoliv důvodů, se vztahuje amnestie prezidenta republiky z 1.1.2013. Ve většině případů se jednalo o tresty OPP ve výměře 250 hodin a více.

V roce 2013 se do této aktivity zapojilo 8 odsouzených – 6 si svůj trest odpracovalo. 2 ve svém výkonu pokračují i v roce 2014. Nedošlo ani k jedné přeměně trestu OPP na nepodmíněný. Časový rozsah odpracovávaných hodin byl od 108 – 300 hodin. Jednou se jednalo o výkon společensky prospěšné činnosti v rozsahu 30 hodin.

V roce 2014 bylo v Helpale umožněno vykonat tyto alternativní tresty 20 odsouzeným, z nichž v  ještě 4 svůj trest vykonávají i v roce 2015, tzn. že 15 odsouzených odpracovalo tento alternativní trest v naší organizaci. Počet uložených hodin se pohyboval nejčastěji v rozmezí 200-300 hodin. Dalším třem odsouzeným je trest obecně prospěšných prací do naší organizace nařízen, na počátku roku 2015 bude docházet k sepisování dohod o realizaci tohoto trestu a k domluvě konkrétní podoby výkonu jejich trestu. Tzn. že do Helpale bylo v roce 2014 nařízeno vykonat alternativní tresty 22 odsouzeným.

 

Umožnění výkonu trestu OPP – Co nabízíme

Umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací

naší organizaci zajišťujeme vytvoření podmínek pro výkon trestu obecně prospěšných prací nebo pro výkon společensky prospěšné činnosti u mladistvých.

Byl Vám uložen trest obecně prospěšných prací nebo výchovné opatření společensky prospěšná činnost? Můžete je vykonat ve Vzájemném soužití.

Ten, komu byl tento trest nebo výchovné opatření uloženo, může je vykonat v naší organizaci. Ve svém volném čase na základě předem domluveného harmonogramu dochází na domluvené místo (zejména lokality Hrušov, Liščina nebo Zárubek), kde pomáhá s úklidovými, údržbářskými pracemi nebo jinými činnostmi při chodu naší organizace. Harmonogram – to, jak může odsouzený chodit, je domlouvám na základě jeho možností a na základě potřeb naší organizace. Tím, že zajišťujeme provoz naší organizace od 8.00 – 20.00 hodin, je mnoho možností, jak najít dobu, kdy může i odsouzený i jsou potřeby naší organizace.

Nastoupení k výkonu trestu obecně prospěšných prací je možné po nařízení výkonu uloženého trestu okresním soudem. Nástup ke společensky prospěšné činnosti je možný po uložení této výchovné povinnosti státním zástupcem.

Při aktivitě Umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo společensky prospěšné činnosti úzce spolupracujeme s Probační a mediační službou – střediskem Ostrava.