Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež – komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2016

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež – komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2016Název projektu: Tábor v duchu řemesel

 

Výše daru: 50 000 Kč

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

Období realizace projektu: rok 2016

Poskytovatel daru: Moneta Money Bank, a.s. (v rámci Programu podpory potřebným)

 

 

Účel daru: částečně pokrytí výdajů spojených s provozem tábora Devatero řemesel, který se bude konat v srpnu 2016

 

Cíl: letní řemeslný táborový pobyt má pro děti a mladistvé z vyloučených lokalit ohrožené společensky nežádoucími jevy velký význam z hlediska preventivního, zdravotního, sociálního i naučného. Častý výskyt sociálně patologických jevů negativně formují jejich životní postoje a chování. Děti a mládež motivujeme ke snaze řešit své problémy, naučit se řemeslo, zažít nové věci, poznat kamarády, aktivně se podílet na všech fázích realizace. Tábor nabídne aktivní a smysluplné trávení času, zlepší vzájemnou komunikaci, pomáhá formovat postoje a hodnoty dětí, zvyká je na určitý režim a pravidla, zvyšuje odolnost vůči sociálně patologickým jevům, podporuje zdravý sociální rozvoj i zdraví. Cílem spolupráce s PČR je pozitivní formování jejich hodnotového žebříčku, prevence vzniku různých závislostí, problémů v rodině a škole.  

 

Rodiče jim zřídka umožní vyjet si někam na výlet, podívat se do přírody, zlepšit si tak i své zdraví a fyzickou kondici. Tento tábor je velmi oblíben a poptáván. Pojedou za zásluhu především sociálně slabé děti, které celoročně dochází do našich center, které nás reprezentují na veřejných akcích, pomáhají při zvelebování center a lokalit, při plánování akcí a podobně.

V rámci programových aktivit bude probíhat výuka řemesel, a to na základně (PČR, MP, kominík, cukrařina, košíkářství, kulturistika,..) i mimo (exkurze do záchranného centra atp.). Další aktivity – sportovní hry i turnaje s cílem posílit ducha fair-play, táborové hry, nošení dřeva, umělecké aktivity s důrazem na romství a nácviky na závěrečná představení, řecký večer se vzájemnou výukou tanců, karaoke, maškarní, miss apod., výlety, naučná stezka, výlet do lesa. Na konci tábora zhodnotíme spolu s dětmi celý týden. Veškeré funkce budou vykonávány zaměstnanci Vzájemného soužití o.p.s. ve spolupráci s dobrovolníky a lidmi na DPP na výpomoc.

Tábor bude realizován ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou policií Ostrava a úsekem prevence kriminality, s odborem sociálně-právní ochrany dětí na Slezské Ostravě, s řemeslníky, s místní obcí, s místní záchrannou službou atp.  Jako dodavatele potřebného materiálu a služeb budeme v nejvyšší možné míře s ohledem na hospodárnost a podporu kraje využívat a podporovat místní zdroje a lidi, protože jde o kraj s vyšší nezaměstnaností (místní pekař, řezník, autodopravce, majitel základny apod.)

 

Více o společenské odpovědnosti společnosti: https://www.moneta.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost

 

Na tentýž tábor nám přispěli také:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Obyčejný život, více zde: http://www.vdv.cz 

 

L:\info o VS, NZDM, loga\Loga\VDV.jpg

 

a Nadace pro rozvoj vzdělání

Výsledek obrázku pro nadace pro rozvoj vzdelani logo

 

http://www.nadaceprovzdelani.cz

 

110 dětí ze sociálně vyloučených lokalit města Ostravy a okolí se zúčastnilo v červenci 2014 ve Vrbně pod Pradědem zábavného a naučného tábor v duchu pozapomenutých i moderních řemesel. (FOTO: Vzájemné soužití,  o. p. s.)

Více fotografií: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1005376746162538&type=1

Název projektu: Visegrádský čtyřlístek 

(Visegrad four leaf clover)

 

Výše grantu: 5 932 EUR

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s.

Období realizace projektu: březen – srpen 2016

Poskytovatel grantu: Visegrádský fond (Visegrad fund)

C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\visegrad_fund_logo_blue.jpg

 

Projekt Visegrádský čtyřlístek je aktivitou tří nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Vzájemného soužití o.p.s. Hlavním cílem je setkání mládeže z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Smyslem setkání je umožnit mladým lidem získat nové zážitky, kontakty, navázat přátelství, dozvědět se více o partnerských zemích Visegrádského fondu. Pracovníci organizací zapojených do projektu získají možnost sdílet efektivní způsoby práce s ohroženou mládeží, naváží spolupráci s lidmi z ostatních Visegrádských zemí. V průběhu realizace projektu zorganizuje Vzájemné soužití ve spolupráci se spolkem Posejdon pětidenní letní tábor mládeže ve Věřňovicích, které leží přímo na Česko – polské hranici. Tábor bude zaměřen na společné sportovní a kulturní aktivity, speciálně se zaměřením na jízdu na kánoích. Mladí lidé z každé partnerské organizace připraví pro ostatní workshop zahrnující různé zajímavé a inspirativní aktivity, např. tanec, hudbu, ruční a výtvarné práce, divadlo. Vyvrcholením bude uskutečnění Visegrádského triatlonu. Součástí projektu jsou také dvě návštěvy pracovníků nízkoprahových zařízení v partnerských organizacích na Slovensku a v Polsku a jednodenní akce pro děti a mládež v Polsku na loděnici ve městě Chalupki.

Partnerské organizace:

.Spolek Posejdon – Česká republika, Bohumín

Člověk v tísni o.p.s. – Slovenská republika, Plavecký Štvrtok

Wiejski Dom Kultury w Czyzowicach – Polská republika, Czyzowice

Amrita OBK Egyesůlet – Maďarská republika, Pécs

 

Více o Visegrádském fondu: http://visegradfund.org/home/

 

 

              Název projektu: Fotbal je prima

logo-nfa-4e9eff833ff91

Období realizace projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina, Zárubek

Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NFA - Kávomaty pomáhají 2016

Výše příspěvku: 25 275 Kč

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Hrušov, Liščina, Zárubek získaly opět finanční podporu z NFA. Tato centra nabízí dětem každodenní aktivity, jako sport, výtvarnou činnost, hudební výuku, vzdělávání v praktických dovednostech a také potřebné doučování. Snažíme se děti doučovat, aby dosáhly kvalitního vzdělání, ale také dodržet pravidlo "škola hrou".

 

Cílem tohoto projektu je podpora společenského začlenění a rozvoj přirozeného talentu, smysluplné využití času primárně neorganizovaných dětí a mladých lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách na území Ostravy prostřednictvím fotbalových kroužků (pravidelné tréninky, účast na turnajích, ve fotbalové lize). Účastí získají děti nové dovednosti ve sportovní činnosti, koníček, kterému se budou moci stabilně věnovat a zdokonalovat se v něm. Komunita bude iniciovat snahu o vzájemnou toleranci prostřednictvím akcí, kde budou účinkovat spolu s dětmi a mládeží z majority (sportovní klání apod.).

 

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem:  www.nadacnifondalbert.cz

 

C:\Users\Uzivatel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_3269.jpg

 

 

                 Název projektu: Někam to dotáhneme

 

 

Období realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina, Zárubek

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, oblast prevence kriminality 

Výše dotace: 50.000 Kč

 

Hlavním posláním projektu je nasměrovat neorganizované děti a mládež k pozitivním životním hodnotám, dát jim alternativu k možnosti jejich rozvoje. Je zaměřen na prevenci patologických jevů (např. drogové, alkoholové závislosti, prevence kriminality) a alespoň částečnou náhradu hmotných i nehmotných věcí, kterých se jim v rodině většinou nedostává (nejen úhrada zájmového kroužku, ale třeba i povzbuzení, ocenění za dílčí úspěchy). Fotbal se stává tím nejlepším učitelem - podobá se životu - učí umět vyhrát i prohrát a prohru přijmout, učí dělat kompromisy a táhnout za jeden provaz, být dochvilný, respektovat své okolí, hrát fair-play. Lokality, kde děti a mládež žijí, jsou izolované od majoritní společnosti. Je zde nízká míra vzdělanosti, nezaměstnanost, různé druhy závislostí. Zde vyrůstají děti a mládež, které netrpí nízkým intelektem, doplácejí však na život v tomto prostředí. V okolí není pozitivní vzor, inspirace, podpora, uznání, pochvala. Proto jsou sportovní aktivity mnohdy jediným východiskem tam, kde mohou ukázat svou jedinečnost, píli, vytrvalost, v rámci mezí vybít emoce, zažít radost, odměnu, pochvalu za dobrou práci, poznat soudržnost. V rámci inspirace a podpory talentů a motivace pozveme na akce i známé fotbalové osobnosti, navštívíme Den Baníku Ostrava.

 

Dílčí cíle:

1) rozvoj pohybových dovedností a osvojování si pozitivních lidských hodnot

2) zlepšování fyzické i psychické kondice

3) respektování určitých pravidel, režimu

4) rozvoj týmové práce

5) motivace k dalšímu rozvoji

6) aktivizace dětí a mládeže, jejich aktivní zapojování do příprav, organizace akcí - předávání kompetencí a odpovědnosti mladým

7) využití sportovních aktivit jako přirozený prostředek k setkávání, potírání xenofobie

8) přiblížení jiných kultur - život dětí a jejich každodenní problémy i radosti v africké Keni

9) individuální podpora talentovaných dětí a mládeže - pozvání zástupců prestižních klubů na turnaje, návštěva Dne Baníku Ostrava, zisk stipendia atd.

 

Aktivity: 

1) fotbalové tréninky

2) fotbalová liga

3) turnaje Přátelství a Fair-play

4) sportovní soustředění 

 

Více o odboru prevence kriminality: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-prevence-kriminality-1

 

 

 

Název projektu: Koukej, společně to zvládneme

 

 

Období realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina, Zárubek

Poskytovatel neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

Výše dotace: 600 000 Kč

 

Cílem projektu Koukej, společně to zvládneme je zajištění terénních i ambulantních sociálních služeb (individuální, skupinová a komunitní práce, realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit apod.) v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově a na Zárubku (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina, NZDM-KC Zárubek). Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let a je zajišťována celoročně včetně realizace víkendových a prázdninových akcí. Součástí projektu je organizace a podpora vzdělávacích, informačních a zájmových aktivit zaměřených na prevenci kriminality dětí a mládeže a protidrogovou prevenci (ovlivňování jejich hodnot, poskytování alternativ pro volný čas).

 

Cílová skupina: primárně neorganizované, sociálním vyloučením ohrožené skupiny dětí a mládeže, které mají sklony k delikvenci chování a k dalším sociálně patologickým jevům.  Děti a mládež se nacházejí v obtížné životní situaci, chtějí rozvíjet sebe sama, mají specifické nároky na trávení volného času.

 

Cílem projektu je v roce 2016 stavět zejména na 4 pilířích - řemeslech, vzdělávání, sportu/zájmových aktivitách a romské identitě. Děti budou zapojeny do pravidelných řemeslných činností (kroužek Šikulové - dílnička pro kutily - výroba dřevěných hraček, polic, svícnů, zvonečků, polštářků, čarodějnic, korálků, etika stolování a vaření, aranžérství a ruční práce - výroba polštářů, svícnů, zvonečků, panenek, práce s keramikou apod.), zájmových aktivit (pravidelný fotbalový kroužek, na turnajích, výuka speciálních technik maleb apod.), doučování školních dětí v centrech. 3 zaměstnanci center si zkvalitní dovednosti při práci s dětmi a mládež nad rámec povinného vzdělávání pracovníků v soc. službách.

 

Více o programu v oblasti sociální péče: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/copy2_of_neinvesticni-ucelove-dotace-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-ostravy-v-oblasti-socialni-pece

C:\Users\Simona\Desktop\fotky\fotky akce nzdm 2012\Společné akce\Opava fotky\DSC_0225_upr.jpg

 

 

Dotace na poskytování 3 registrovaných sociálních služeb:

 

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/samosprava/sym_logo.gif

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum Hrušov (NZDM-KC Hrušov), Reg.č.: 1827220
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum Zárubek (NZDM-KC Zárubek), Reg.č.: 6857051
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  - komunitní centrum Liščina (NZDM-KC Liščina), Reg.č.: 8803706

 

Období realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina, Zárubek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu)

Účel: náklady sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, které jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020)

 

Více o programu: http://www.msk.cz/verejna_sprava/-56716

Název projektu: Řemesla nás baví 

 

J:\info o VS, NZDM, loga\Loga, obrazky, vzory pozvanek\MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace 

Období realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., centra Hrušov, Liščina, Zárubek

Výše dotace: 160 000 Kč

 

Prostřednictvím projektu Řemesla nás baví chceme i v roce 2016 nadále podporovat řemeslné dovednosti sociálně znevýhodněných dětí a mládeže (6-18) prostřednictvím pravidelných praktických činností a tábora, 15 z nich dostat do SŠ, zapojit do výuky řemesel i ty, co již nastoupili na SŠ (mládež z komunit - pozitivní vzor). Spolu s ohroženými děti z evidence OSPOD chceme realizovat pro tyto děti a mládež letní řemeslný, zábavný a naučný tábor v duchu pozapomenutých i moderních řemesel.

 

Hlavním cílem projektu je zabezpečit dětem a mládeži efektivní, smysluplné a bezpečné trávení jejich volného času, který by jinak trávili bezprizorně na ulicích, získáváním praktických dovedností a zručnosti prostřednictvím pravidelných celoročních řemeslných činností v dílničkách pro děti a mládež v centrech Hrušov, Liščina, Zárubek a na táboře.

 

Dílčí cíle:

- zisk cenných pracovních dovedností a návyků, díky kterým budou mít děti a mládež v budoucnu větší šanci úspěšně absolvovat školu a lépe se v životě uplatnit

- podpora aktivizace dětí a mládeže jejich zapojením - spolupodílením se na všech činnostech v projektu (plánování a příprava aktivit, realizace, hodnocení)

 podpora skupinové i individuální práce s dětmi (např. těch talentovaných a zručných - pomoc s výběrem střední školy, učiliště, budoucí profesní dráhy atd.)

- šíření získaných dovedností, pozitivních vzorů a motivace ostatním přímo z řad

vrstevníků - mládeže z lokalit (využití jejich dovedností a schopností v řemeslných/praktických aktivitách)

- odbourávání bariér v přístupu ke vzdělávání v praktických oborech/činnostech (návštěvy škol, učilišť, exkurze, dny otevřených dveří atd.)

- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže (pohyb na táboře v horském prostředí, vyplnění volného času jako prostředek prevence užívání drog atd.).

 

Více o dotačním programu: http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora