Historie

Služba Pomocná ruka je na Ostravsku mezi lidmi ze sociálně vyloučených lokalit i mezi veřejností známé pod dřívějším dlouholetým názvem Policejní asistence.

Občanské sdružení Vzájemné soužití se programem Policejní asistence zabývá od roku 2003 – impulsem pro zahájení této aktivity byla problematika lichvářství v romské komunitě. Sociálně ohrožené skupiny obyvatel v okrajových čtvrtích města Ostravy se v krizové situace a finanční nouzi začaly obracet na místní lichváře, od nichž si půjčovaly peníze, většinou na 100% úrok (tzv. intereše). Sdružení nabídlo takto postiženým lidem pomoc při řešení této problematiky.

Realizací Pilotního projektu proti lichvě (předchůdce programu Policejní asistence) se lidé začali obracet na policejní asistenty také s problémy, které již nesouvisely s lichvou, ale i jinou trestnou činností páchanou na romské komunitě i v ní. Proto se tento projekt rozšířil i na další problematiku. Pozice policejního asistenta pro práci v sociálně vyloučených romských komunitách byla v rámci Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám navržena jako opatření, které by Policii ČR usnadnilo kontakt a lepší komunikaci s minoritami. Tato služba je také v souladu s „Metodikou činnosti asistenta Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra.

Terénní programy Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka jsou od roku 2007 řádně registrovanou sociální službou, kterou poskytuje Pomocná ruka. Činnost však započala již v roce 2003, kdy impulzem pro zahájení činnosti byla problematika lichvářství v romské komunitě – aktivita nesla název Policejní asistence. Během vlastní realizace se projekt Policejní asistence vyprofiloval jako standardní sociální služba. V roce 2005 získal projekt ocenění SozialMarie, tato cena se uděluje inovativním a kreativním projektům, které se osvědčily v praxi. Byl uznán vládou České republiky a stal se inspirací pro další různé projekty a programy např. ÚSVIT – Program prevence kriminality a extremismu.

 

Zpráva o ubytovnách na Ostravsku

Veřejný závazek

 

Veřejný závazek

terénního programu –  Práce s oběťmi trestné činnosti   POMOCNÁ RUKA

4. platná aktualizace od 10.7.2014

 

Kriterium 1.a.a

Kriterium 1.a.b

 

Sociální služba Terénní program je poskytována ve Vzájemném soužití, o.p.s. – Pomocná ruka, Bieblova 8, 702 00 Ostrava,

tel.: 596 111 896, 596 110 428, mobil: 775 761 192

e-mail: pomocnaruka@vzajemnesouziti.cz, www.vzajemnesouziti.cz

Poslání

Posláním Vzájemné soužití o.p.s.  – terénního programu Pomocná ruka /dále jen Pomocná ruka/ je poskytovat podporu, pomoc a zprostředkovávat odborné služby /PČR/ a jiné služby osobám starším 16 ti let především ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, které se z různých příčin staly oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, rasistické napadení, diskriminace, apod.), ale také osobám, které vedou rizikový způsob života a potýkají se s problémy /např. bydlení, finance, zaměstnání, doklady, trvalý pobyt, exekuce, dluhy konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory …/ a v důsledku své situace se oběťmi trestných činů mohou stát, ale také osobám, jejichž rodinní příslušníci se mohou nacházet ve výkonu trestu /udržování kontaktu…/. Tyto osoby se snažíme podporovat a motivovat je v řešení jejich nepříznivé životní situace, které v danou chvíli nezvládnou vlastními silami, pomáhat hájit jejich práva a oprávněné zájmy a přispívat tak k jejich začlenění do běžného života a k rovnoprávnému postavení ve společnosti.

Pracovníci Pomocné ruky ve spolupráci s PČR při společných pochůzkách usilují o posílení důvěry v práci policie, aby byla vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit pozitivněji.

Při své práci respektujeme každého člověka a jeho svobodné rozhodnutí. Pracovníci klienty navštěvují v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, klienti však mohou za pracovníky po vzájemné dohodě přijít i do jejich kanceláře.

Zásady pracovníků Pomocné ruky

Služba Pomocné ruky ve vztahu k uživatelům (klientům) se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující:

Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace.

Naši pracovníci vnímají člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Služba Pomocné ruky zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.

Pracovníci Pomocné ruky vycházejí z vlastních osobních hodnot, které uznávají a řídí se jimi v běžném životě.

 

 1. Zásada rovného přístupu – pracovníci Pomocné ruky jsou si vědomi, že pracují převážně s romskými obyvateli sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, kteří žijí téměř na hranici chudoby a v důsledku toho mají ztížený přístup k různým zdrojům běžným ve společnosti, hrozí zde riziko nálepkování, izolování apod. Pracovníci Pomocné ruky pomáhají bez rozdílu jak Romům, tak neromům, pokud nás žádají o pomoc.
 2. Zásada motivace uživatele – pracovníci Pomocné ruky motivují klienty ke spolupráci, k jejich samostatnosti, poukazují na pozitivní důsledky jejich konání, vyzdvihují jejich silné stránky, posilují jejich sebevědomí pochvalou a poukázáním na kroky, které již sami zvládají (jste dobrý; věřím Vám, že tento problém zvládnete, když jste zvládl i jiné věci; nebojte, spolu to zvládneme, atd.)
 3. Zásada důvěrnosti –pracovníci Pomocné ruky předchází tomu, aby je klienti vnímali jako „informátory“ nebo „prodlouženou ruku policie“. Pracovníci Pomocné ruky chrání uživatelovo právo na soukromí a diskrétnost sdělení. O všech skutečnostech, které se o uživateli dozvědí, zachovávají mlčenlivost. Žádné informace nešíří bez jeho vědomí a souhlasu. Pracovník může porušit mlčenlivost bez vědomí klienta pouze v případě zákonné ohlašovací povinnosti (př. páchaní trestné činnosti).
 4. Zásada individuálního přístupu při práci s klientem (a dalšími zúčastněnými osobami) – pracovníci Pomocné ruky si plně uvědomují, že každá osoba má jiné možnosti, zvyky, potřeby, své zvláštnosti, apod. S klientem spolupracuje jeho klíčový pracovník dle společně vypracovaného individuálního plánu k dosažení uživatelem stanoveného cíle. 
 5. Zásada respektování svobodného rozhodování a dobrovolnosti – pracovníci Pomocné ruky nevnucují uživatelům „správnou cestu“, uznávají jeho odlišný názor. Klient uplatňuje svou vlastní vůli, což mu umožňuje rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní situace na základě svého vlastního rozhodnutí (i s rizikem důsledků své volby).
 6. Zásada nehodnocení uživatele – pracovníci Pomocné ruky nehodnotí, nesoudí klientův styl života, uznávají právo každého na „druhou šanci“. Nenechávají se ovlivňovat informacemi zjištěnými z jiných zdrojů (např. rodinní příslušníci, aj.).  

Cílová skupina – Okruh osob, kterým je služba určena

Kdo se na nás může obrátit?

Cílovou skupinou jsou Romové i neromové starší 16 let převážně ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven z Ostravy a okolí, / Zadní a Přední Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Ostrava – Svinov, Ostrava Zábřeh, Ostrava Vítkovice, Radvanice …/, které se v důsledku své nepříznivé životní situace ale také svým rizikovým způsobem života mohou stát:

 

 • potenciálními oběťmi a oběťmi trestné činnosti (lichva, domácí násilí, šikana, neplacení výživného, okradení, loupežné přepadení, vloupání, znásilnění, rasistické napadení, diskriminace, konflikty mezi Romy a neromy, sousedské spory, nebankovní půjčky apod….)

 

 • osobami, jejichž rodinní příslušníci se nachází ve výkonu trestu a tyto osoby nás žádají o pomoc při prosazování svých práv a oprávněných zájmů /např. odvolání, žádost o přeložení do jiné věznice, žádost o odložení či zkrácení trestu, návštěvy, apod.)

 

 • osobami, vedoucí rizikový způsob života (v jehož důsledku se mohou ocitnout bez přístřeší, žijí v nevhodných podmínkách, bez financí, bez zaměstnání, bez rodinného zázemí) nebo jsou  tímto způsobem života ohroženy potýkají s problémy, které samy nedokážou vyřešit (dávky, bydlení, finance, dluhy a exekuce, zaměstnání, vzdělání, sousedské spory, spory s majiteli ubytoven a bytů, ztráty dokladů, vyřizování občanství, trvalý pobyt….případně jiné problémy).

 

Své služby neposkytujeme těmto zájemcům

 

Kritéria pro odmítnutí služby:

(dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Pracovníci Pomocné ruky neposkytují sociální službu, o kterou zájemce žádá – zájemce nespadá do okruhu osob, jímž je služba poskytována (př. senior, který chce donášet stravu domů…ohrožené rodiny, jejichž děti jsou v ústavu a rodiče se snaží  o navrácení dětí zpět.. apod.).
 • Pracovníci Pomocné ruky nemají dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá. (1 klíčový pracovník zpravidla pracuje současně s  20 – 25 klienty. Terénní program Pomocná ruka zpravidla spolupracuje  aktivně/současně  s  80 – 100 klienty).
 • Pracovníci Pomocné ruky neposkytnou sociální službu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jež vypověděla v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Kromě toho, Terénní program Pomocná ruka neposkytuje své služby zájemcům (tzv. negativní cílová skupina):

 • zájemcům o službu v místě jejich bydliště, pokud tito zájemci žijí mimo Ostravu a okolí. Takový zájemce může pracovníky Pomocné ruky po dohodě osobně navštívit v jejich kanceláři, nebo zájemci o službu z jiného regionu pracovníci poskytnou základní poradenství a možnost zprostředkování jiné služby.
 • anonymním klientům, kteří by chtěli s pracovníky Pomocné ruky spolupracovat na plnění cíle, kde je nutnost znát potřebná data /identifikovat klienta/ neboť charakter spolupráce zjištění osobních dat vyžaduje např. sepsání návrhu k žalobě apod..
 • osobám, jejichž problémy jsou takového charakteru, který pracovníkům znemožňuje navázání kontaktu a práci s touto osobou, v takovém případě pracovník může pouze zprostředkovat kontakt na jiné odborníky. Jedná se především o:
 • osoby hluchoněmé, hluchoslepé, s těžkým mentálním postižením, osoby vyžadující stálou lékařskou péči/
 • pracovník zájemci o službu poskytne základní sociální poradenství
 • pracovník zájemce o službu odkáže na jinou službu buď v rámci organizace, pokud tuto službu poskytuje, nebo na jinou organizaci
 • pracovník vyhledá vhodnou organizaci, adresu, kontaktní údaje a v případě potřeby zájemce o službu také organizaci telefonicky kontaktuje a zájemce o službu u dané organizace objedná
 • pracovník předá zájemci kontaktní údaje na službu, kterou mu pracovník zprostředkoval
 • pracovník informuje zájemce také o naší službě, sdělí mu, co je naším cílem, komu pomáháme a jaké služby poskytujeme, nabídne mu, že v případě jeho jiného problému se na nás může kdykoli obrátit
 • pracovník na závěr předá zájemci o službu letáček s informacemi o naší službě a kontaktními údaji.

 

Pokud zájemce o službu nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.

 

Cíle naší služby

Náš základní cíl:

 

 • osvojovat schopnost klientů hájit svá práva a oprávněné zájmy /klient bude schopen samostatně jednat bez pomoci druhé osoby – zná svá práva, dokáže sám jednat s úřady a orientovat se ve veřejných službách/.
 • Uschopňovat klienta v řešení jeho konkrétních problémech /ztráta či nevhodné bydlení, zaměstnání, nárokové dávky, ztracené doklady, exekuce, dluhy, vzdělání, vztahy mezi lidmi…/a tím se snažíme zmírňovat jeho nepříznivou situaci.
 • pomoci oběti trestného činu nalézt nejvhodnější řešení situace, ve které se ocitl.
 • snažíme se předcházet, minimalizovat nebo eliminovat šíření infekčních onemocnění v dané lokalitě či ubytovně
 • schopnost klienta oslovit Polici při řešení jeho situace /klient dokáže komunikovat s Policií, podat trestní oznámení/.

 

Náš sekundární cíl (dobrovolné aktivity nad rámec povinné poskytované služby)

Klient, který s Pomocnou rukou uzavře smlouvu a dohodne se na spolupráci, může se také navíc zúčastňovat společné s jinými klienty různých společných setkání, besed a podobně. Aktivity jsou klientovi nabízeny jako dobrovolná /fakultativní/ služba ale pouze v případě, pokud na tyto aktivity v daném roce získáme finanční prostředky.

Pokud na aktivity získáme finanční prostředky, klienti budou při setkání s pracovníky o možnosti zapojení, druhu aktivit a podmínkách včas informováni.

Prostřednictvím vzdělávacích akcí (besed) chceme:

 • posilovat jejich kompetence a jejich dovednosti – získají např. právní povědomí, dokážou sestavit splátkový kalendář, naučí se plánovat se svými příjmy…/

 

Naše dlouhodobé strategické /rozvojové/cíle:

 • Vzdělávání pracovníků

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci:

 • prohlubují svou kvalifikaci,
 • usilují o profesní růst
 • vyměňují si zkušenosti
 • získávají nové podněty, které realizují v praxi
 • zvyšují kvalitu své práce
 • Informovaností široké veřejnosti, uváděním příkladů dobré praxe, pořádáním besed na školách, se snažíme zmírňovat předsudky veřejnosti, žáků a studentů škol ke klientům naší služby, snažíme se nenásilnou formou měnit jejich postoje.

 

 • Besedami chceme mladé lidi informovat (prevence a osvěta kriminality, diskriminace, rasismu, šikany), předat jim vědomosti, učit je jednat v určitých situacích, u neromské mládeže měnit jejich postoje

 

 • Snažíme se usilovat o zlepšení podmínek lidí žijících v ubytovnách – snažíme se monitorovat prostředí, připomínkovat, navrhovat legislativní změny, zapojíme se do skupiny zabývající se platformou sociálního bydlení, budeme informovat veřejnost, samosprávu, státní správu, poslance o podmínkách a platbách na ubytovnách, zveřejňovat
 • Snažíme se poukazovat na porušování práv osob – svou pozornost zaměřujeme na exekuce – na neoprávněné odebírání majetku, dále na diskriminační jednání, projevy rasismu – vzniklé situace budeme analyzovat, zveřejňovat, informovat odbornou i laickou veřejnost.
 • Snažíme se upozorňovat a řešit problémy v konkrétních lokalitách a na ubytovnách a to prostřednictvím koordinačních schůzek, které jsou složeny se zástupců PČR, MPO, zástupců obcí, škol, NNO apod.

Rozsah základních činností /níže uvedené činnosti Vám můžeme nabídnout

Při rozsahu poskytované služby vycházíme z rozsahu základních činností uvedených v § 69 zákona č. 108 Sb., které jsou rozvedeny do úkonů stanovených v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. citovaného zákona. S každým klientem je rozsah služby vyjednáván pracovníkem zcela individuálně.

 


 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zprostředkování kontaktu klienta s PČR
 • zprostředkování kontaktu s jinými organizacemi
 • zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • poskytování informací ohledně návazných služeb
 • pomoc a podpora při jednání v zájmu klienta – doprovody na úřady, policii, soudy a jiné instituce
 • zastupování v zájmu klienta (plná moc)
 • poskytování písemného poradenství – psaní žádostí, úředních dopisů, návrhů, odvolání apod.
 • pomoc při vyřizování dokladů a jiných běžných záležitostí – např. určení a stanovení výše výživného, občanský průkaz
 • zprostředkování právního poradenství
 • podpora a pomoc v případech diskriminačního chování či rasismu

 

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora při řešení mezilidských vztahů – pomoc při řešení sousedských sporů
 • pomoc při komunikaci a korespondenci s osobami ve výkonu trestu
 • zprostředkování návštěv osob vykonávajících trest

 

 1. Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo             udržení osobních sociálních schopností a dovedností         podporující sociální             začleňování osob

 

 • pomoc při vyjednávání s věřiteli (exekutory) a sepisování splátkových kalendářů
 • podpora a pomoc při plnění pravidelných povinností klientů – platit pravidelně výživné, nájem, služby, evidovat se na Úřadu práce, atd.
 • pomoc a podpora při vyhledávání adekvátního ubytování
 • pomoc a podpora při hledání zaměstnání
 • pomoc a podpora při řešení finanční situace
 • podpora zajištění psychologické intervence či jiné odborné činnosti

 

 1. Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
 • poskytování poradenství např. v oblasti dávek, bydlení, drogové

problematiky, zprostředkování jiných služeb apod…

 

Problémy kterými se Pracovníci pomocné ruky nejčastěji zabývají:

 • finanční negramotnost (řešení lichvy, rychlých půjček, exekuce, dluhy)
 • neprodloužení smlouvy na ubytovnách
 • nevhodní podmínky na ubytovnách
 • absence bydlení
 • násilná trestná činnost (vloupání, krádeže, napadení, vydírání),
 • jiná trestná činnost (neplacení výživného aj.),
 • diskriminace (v rámci přístupu k bydlení, v zaměstnání, restauracích, obchodech),
 • sousedské vztahy a případné konflikty
 • ztráta či krádež dokladů
 • trvalý pobyt
 • přemístění rodinného příslušníka z věznice blíž k místu, kde žije jeho rodina
 • infekční nemoci na ubytovnách

Místo poskytovaní naší služby

Terénní program se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. (klíčový pracovník dochází do domácnosti klienta). Pouze po předchozí domluvě mohou klienti za pracovníky přijít i do jejich kanceláře (zázemí pracovníků) např. vyhledávání zaměstnání, bydlení na internetu, písemné poradenství apod.

Zázemí pracovníků terénního programu Pomocná ruka je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 2 minuty pěší chůze
 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází vlakové Hlavní nádraží (4 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou) a Ústřední autobusové nádraží (3 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží).

 

Bieblova 8, Moravská Ostrava pracoviště týmu Pomocná ruka

 

 

Čas poskytované naší služby

 • Terénní program je klientům poskytován v pracovním týdnu nepřetržitě od PO od 8:00 hodin – do PA 16:30 hodin, s výjimkou státem uznaných svátků (pracovník dochází ke klientovi ve výše uvedených dnech a časovém termínu, vždy po dohodě s klientem).

Jen v případě mimořádných situací a souhlasu či příkazu ředitelky úseku nebo ředitele organizace může být pracovníkovi nařízena práce přesčas.

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován?

Veřejný závazek ve zkrácené formě se základními informacemi je zpracován:

 • ve formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem zájemcům a klientům na pracovišti Pomocné ruky, letáčky slouží jako informační materiál při pochůzkách v  lokalitách a různých veřejných akcích, apod.
 • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Pomocné ruky v čekárně
 • V katalogu sociálních služeb

Veřejný závazek je k nahlédnutí:

 • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz v sekci Pomocná ruka
 • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Pomocná ruka v kanceláři
 • na http://iregistr.mpsv.cz – v sekci registr poskytovaných služeb.

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

Pracovníci Pomocné ruky usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné i pro širokou veřejnost.

Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou jí jasně srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

 

Těšíme se na Vás a na vzájemnou spolupráci: pracovníci Vzájemného soužití, o.p.s.

Pomocná ruka

PDF verze: Veřejný závazek PR 27.1.2015