Střípky naděje - Magistrát města Ostravy

ZA FINANČNÍ PODPORU

DĚKUJEME

Ostrava - barva

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Stručný přehled:

Záměrem projektu chceme poskytovat pomoc a podporu cca 90 ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, z Ostravy a okolí, které se ocitly v obtížné situaci především ze sociálních důvodů, (nejčastěji z důvodu nedostatku financí, ztráty nebo nevhodného bydlení, nezvládání péče o dítě, ústavní výchova dítěte aj.) a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy, nebo již k takové události došlo a rodiče se snaží o návrat dětí do své péče nebo o posílení kontaktu s nimi.

Prevence kriminality - MMO

ZA FINANČNÍ PODPORU

DĚKUJEME

Prevence kriminality

Ostrava - barva

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu chceme prostřednictvím depistážní činností, společnými pochůzkami s PČR vyhledávat osoby žijící převážně v sociálně vyloučených lokalitách, preventivně na ně působit předáváním informací, poskytováním poradenství, zprostředkováním odborných služeb, doprovody a posilovat jejich schopnosti k uplatňování jejich práv a zájmů, a minimalizovat rizika související s jejich způsobem života.

Dílčí cíle: A/ V rámci individuální práce chceme poskytnout pomoc, podporu, poradenství a zprostředkování celkem cca 120 osobám starším 16 let (a dalším zúčastněným členům rodiny).

B/ V rámci depistážní činnosti budeme navazovat důvěru s klienty, podávat relevantní Informace obyvatelům lokalit. Depistáž bude probíhat cca 4 krát do měsíce v jednotlivých lokalitách: Mariánské Hory, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava,Radvanice.

C/ Ve spolupráci s Policií České Republiky: při společných pochůzkách budeme usilovat o navazování a prohlubování kontaktů a posílení důvěry v práci policie, aby byla vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit pozitivněji. Společné pochůzky s PČR budou organizovány /cca 1 x 2 měsíčně, dle potřeby a dohody s PČR/ v jednotlivých lokalitách: Mariánské Hory, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava, Radvanice, Zábřeh, Poruba, Hrabůvka.