Kontakty – Hrušov

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 596 244 641

E-mail: nzdmkchrusov.souziti@seznam.cz

Zaměstnanci:

Martin Petěra, vedoucí NZDM-KC Hrušov a kontaktní osoba, tel. +420 777 760 195

Zdeněk Tišer – pracovník v sociálních službách

Ing. Hana Sýbová – pracovník v sociálních službách

Alžběta Mačková – pomocný pracovník

kontakty - hrušov

NZDM-KC Hrušov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum Hrušov (NZDM-KC Hrušov)

NZDM-KC Hrušov poskytuje sociální službu již od roku 2001. Lokalita, v níž se centrum nachází, je bývalou dělnickou kolonií a nachází se v blízkosti bývalých chemických závodů.

Pro koho a proč jsme tady?

NZDM-KC Hrušov je tady především pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, kteří hledají pomoc, podporu, radu, místo na trávení volného času anebo nové kamarády. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času, poskytování informací, pomoc a podporu při překonání těžkých životních situací. Sekundární cílovou skupinou jsou pak účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti, rodiče a osoby blízké.

Co chceme dosáhnout?

Cílem NZDM-KC Hrušov je podporovat děti a mládež k osobnímu rozvoji a napomoci ke zlepšení kvality jejich života v těchto základních oblastech:

 • Informovanost: zvýšení povědomí a informovanosti o aktuálních společenských tématech prostřednictvím přednášek, poskytování poradenství, zlepšení přístupu k informacím

 • Vzdělávání: podporou při získávání vzdělání (doučování, pomoc při výběru střední školy apod.)

 • Volný čas: využití volného času prostřednictvím nabídky neplacených volnočasových aktivit.

 • Vztahy: zlepšení mezilidské komunikace prostřednictvím nácviku modelových situací

 • Zaměstnání: příprava na budoucí zaměstnání prostřednictvím praktických aktivit

 • Zdraví: zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím podávání informací o důležitosti prevence a o hygieně

 • Návykové látky a závislosti: zvýšení povědomí o nebezpečí užívání návykových látek a o závislostech prostřednictvím přednášek (ve spolupráci také s jinými NNO, které se zabývají touto problematikou)

 • Finance: naučit mládež, jak správně hospodařit s penězi prostřednictvím praktických aktivit

 • Práva: zlepšit znalost svých vlastních práv, ale také všeobecně platných zákonů prostřednictvím přednášek a modelových situací

Jaké služby v NZDM poskytujeme?

Základní činnosti, které poskytuje tým NZDM-KC Hrušov, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • volnočasové aktivity a zájmové kroužky:

výtvarná výchova: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti (jemná motorika i hrubá motorika – práce s nůžkami, papírem, štětci, pastelkami atd.), zároveň se děti učí rozeznávat barvy a učí se barevným typologiím, tato aktivita probíhá třikrát v týdnu (malování, omalovánky, enkaustika)

ruční práce: prostřednictvím skupinové nebo individuální práce s uživateli jsou procvičovány základní motorické dovednosti, zároveň jsou uživatelé motivování k získání kvalitních koníčků a učí se základní dovednosti potřebné pro běžný život (ruční práce – vyšívání, pletení, aranžování, výroba šperků). Uživatelé jsou prostřednictvím těchto aktivit také vedeni k trpělivosti. Tato aktivita probíhá každý den (zaměření aktivity se pak každý den pravidelně střídají)

společenské hry: prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé vedeni k pravidlům hry fair-play, učí se kolektivnímu zapojení a komunikaci, učí se také emočnímu ovládání se a zdravému přijímání pocitu prohry. Tato aktivita probíhá každý den

taneční: tato skupinová aktivita pro děvčata je vede k cílevědomosti, učí je zdravému trávení volného času, přínosem u této aktivity je výuka k zodpovědnosti za svěřený majetek NZDM – děvčata se starají o svůj kroj (zároveň se při této aktivitě v souvislosti se starostí o kroj učí prát a žehlit). Zároveň jsou děvčata vedeny k získání sebedůvěry, k tvořivosti, přizpůsobivosti a práci v kolektivu. Tato aktivita probíhá dvakrát v týdnu

sportovní aktivity: tato skupinová aktivita je určena převážně chlapcům (ale mohou se zapojit i děvčata). Jedná se o skupinovou práci, při které se chlapci učí zodpovědnosti, dochvilnosti, pravidlům fair-play hry, spolupráci v kolektivu, taktice, umění zdravě přijímat prohru, zároveň se také učí způsobu zdravého trávení volného času. Tato aktivita probíhá třikrát týdně

volná aktivita na PC – jedná se o čistě volnočasovou aktivitu, kde se mohou uživatelé plně realizovat při práci na PC

 • vzdělávání:

doučování: jedná se o aktivitu skupinovou i individuální. Cílem této aktivity je udržení dětí v základním vzdělávacím proudu či přemístění dětí ze speciálních škol do základních škol (pokud to není kontraindikováno psychologickým posudkem uživatele). Doučování probíhá ve dvou fázích:

1) příprava předškolních dětí (z cílové skupiny) na vstup do základní školy – procvičování hrubé a jemné motoriky, poznávání barev, procvičování slovní zásoby a jiných dovedností, které jsou potřebné pro vstup do první třídy ZŠ.

2) doučování školních dětí – zahrnuje pravidelné procvičování českého jazyka a matematiky, poté dle potřeby jednotlivých uživatelů je zpracován konkrétní individuální plán. Uživatelé si v NZDM vypracovávají domácí úkoly, píší pravidelné testy z matematiky a diktáty z českého jazyka.
Tyto aktivity probíhají každý den.

vzdělávání ve finanční gramotnosti: jedná se o aktivitu, která je součástí nácviků dovedností. Prostřednictvím této skupinové aktivity jsou uživatelé seznamováni s pravidly správného hospodaření – s prioritami finančního rozpočtu domácnosti (nájem, inkaso, jídlo). Dále jsou vzděláváni k tomu, aby uměli stanovit rozpočet na vybrané pokrmy a aby uměli hospodárně nakoupit potraviny (tento nácvik probíhá v obchodních domech za doprovodu pracovníka).

vzdělávání ke zdraví: probíhá formou individuální kontaktní práce, nebo preventivních přednášek, uživatelé jsou v průběhu poskytování služby upozorňování na důležitost dodržování hygieny, pravidelně po příchodu do NZDM jsou odesíláni umýt si ruce apod., také je s nimi průběžně během otevírací doby konzultován jejich zdravotní stav (když pracovník zpozoruje nachlazeného uživatele, upozorňuje ho na to, že by měl zůstat doma a léčit se), toto probíhá v rámci jednorázových krátkých rozhovorů při kontaktu s uživatelem. V případě preventivních přednášek jsou diskutována závažnější aktuální témata (jako např. hrozba žloutenky, neštovice, pohlavní choroby apod.). Přednášky se zdravotní tématikou probíhají vždy jednou měsíčně, případně dle potřeby (např. v lokalitě je hrozba žloutenky – přednáška je uskutečněna i mimo rámec plánovaných přednášek).

práce na PC: uživatelům je umožněno vzdělávat se při práci na PC – tato aktivita nabízí výuku práce s jednotlivými programy (word, excel, power-point, internet, mail atd.). Jedná se o individuální práci s uživatelem. V současnosti aktivita probíhá dle potřeb uživatelů, neboť běžnému ovládání PC se učí i při volnočasových aktivitách.

 • výchovné: preventivní přednášky na zvolená témata – jedná se o skupinový informační servis pro uživatele vedený pracovníkem NZDM (či externím odborníkem na dané téma). Témata přednášek se vybírají dle aktuální situace, požadavků uživatelů, nebo zhodnocení pracovníkem (které téma by bylo přínosné). Přednášky probíhají jednou měsíčně. Součástí přednášek jsou také diskuze s uživateli o probíraném tématu. Přednášky jsou součástí preventivních programů, které jsou tvořeny průběžně vždy na jedno čtvrtletí, kdy je v NZDM probíráno jedno aktuální téma, kterému je přizpůsobena informační nástěnka, volnočasové aktivity s dětmi a projekce v NZDM. (např. téma životního prostředí – na nástěnce se objevují informace o znečištění, jaký dopad má znečištění na naše zdraví, objevují se přednášky o celku životního prostředí, o narušování životního prostředí, o způsobech pomoci životnímu prostředí, volnočasové aktivity pak jsou směřovány na hry typu: jsem nejlepší třídič odpadů apod.)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Účast na společenských akcích, vystupování pro širší veřejnost – uživatelé mají za doprovodu pracovníků možnost účastnit se různých kulturních akcí (pravidelně ročně se účastní alespoň 4 takovýchto akcí), kde se seznamují s normami společenského chování, za spolupráce s jinými organizacemi jsou také pořádána vystoupení a akce pro širší veřejnost, které jsou prostředkem pro zvýšení informovanosti majoritní společnosti o životu dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality

 • Sociálně terapeutické činnosti

 • v rámci kvalifikačních dovedností pracovníků jsou uživatelům poskytovány nácviky modelových situací společně se zpětnou vazbou

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci dle potřeb jednotlivých uživatelů poskytují poradenství, doprovody do institucí, pomoc s vyplňováním listin, případně jednají s institucemi v zájmu uživatele

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  rodinou a pomoc podpora při

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – tato aktivita zahrnuje práci s osobami blízkými, kdy zaměstnanec na přání uživatele vyjednává s třetími osobami

Co konkrétně nabízíme?

Máme pro Tebe připraveny mj. tyto aktivity:

 • doučování

 • PC

 • sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, box, lední hokej atd.)

 • tanec

 • zpěv a hra na hudební nástroje

 • výtvarné aktivity

 • ruční práce

 • vaření

 • přednášky

 • pomoc při vyřizování tvých osobních věcí

 • videoprojekce

 • informační servis

 • výlety (preventivní, naučné atd.)

 • tábory

 • jednorázové akce – návštěvy divadel, kina, muzeí, bazénu, vystupování na veřejnosti

 • praktické, řemeslné aktivity pro holky i kluky, exkurze do škol

Jaké problémy ti můžeme pomoci řešit?

 • Máš pocit, že ti nikdo nerozumí?

 • Schází ti kamarádi?

 • Doma se ti dostatečně nevěnují?

 • Máš problémy ve škole?

 • Nemáš, kde trávit svůj volný čas?

 • Rodiče nemají dostatek peněz na to, aby ti mohli zaplatit kroužky?

 • Máš otázky ohledně sexu, návykových látek nebo tvých práv a nedostáváš odpovědi?

 • Pokud tě trápí alespoň jeden z výše vyjmenovaných problémů, můžeš přijít k nám do centra a můžeme společně tyto problémy řešit. Staneš se tedy uživatelem naší služby

Principy/ zásady poskytování služby:

 • Dobrovolnost – jsi tady, protože chceš a nikdo tě nemůže k ničemu nutit

 • Anonymita – nemusíš nám říkat své jméno. Stačí nám pouze přezdívka, pod kterou tě budeme oslovovat

 • Nezávislost – nikdo nás neovlivňuje a ani my nebudeme ovlivňovat tebe

 • Mlčenlivost, důvěrnost informací – vše, co nám řekneš, zůstane jen mezi námi (s výjimkou ohlašovací povinnosti. Výjimkou jsou situace, kdy budeš hrubě nebo opakovaně porušovat pravidla v NZDM-KC Hrušov (případně poškodíš majetek NZDM). O této situaci budeme muset informovat Tvé rodiče/zákonné zástupce. Zároveň máme ohlašovací povinnost – tzn. že v případě, že se dozvíme o nějakém trestném činu (který si spáchal Ty, nebo byl spáchán na Tobě) jsme povinni toto nahlásit policii. V případě, že o Tobě budeme jednat s třetí osobou, budeš o tom vždy informován.

 • Bezplatnost – běžné aktivity se v klubu neplatí (výjimkou jsou mimořádné akce jako výlety, tábory apod., kde se platí symbolická částka)

 • Otevřenost – pokud nevíš, ptej se. Všechny informace ti rádi sdělíme

 • Individuální přístup – jsi pro nás jedinečný a proto se tak k tobě budeme chovat

 • Respektování důstojnosti uživatele – každý tvůj názor je pro nás důležitý

 • Profesionální přístup – víme, jak ti máme správně poradit

 • Bezpečnost – nemusíš se u nás ničeho bát

 • Rovný přístup – všichni u nás mají stejná práva

Pro koho tady nejsme / nemůžeme ti naši službu nabídnout:

 • pokud je ti méně než 6 let nebo více než 26 let

 • pokud nemáš žádné problémy nebo tě nic netrápí

 • pokud potřebuješ pomoc s něčím, co u nás nepomáháme řešit

 • pokud máš nějaké vážné zdravotní problémy, díky kterým potřebuješ neustálou asistenci druhého člověka

 • pokud jsi momentálně vážně nemocný (žloutenka, neštovice atd.), můžeš přijít, až budeš zdráv

NZDM - Aktuality

Akce a aktivity 2016 - Nízkoprahová centra pro děti a mládež – komunitní centra Hrušov, Liščina a Zárubek 

 

Děti navštívily Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic 

Dne 25. února 2016 jsme se vydali společně s dětmi MŠ Nástupní a dětmi z Nízkoprahového centra na Zárubku do Světa techniky ve Vítkovicích. Ve světě techniky na děti čekaly různé atrakce a hudební, malířský, divadelní koutky, ale i tradiční vodní svět. Cílem bylo nejen umožnit dětem nové zážitky, ale také v nich vzbudit zájem o různé technické činnosti (mohly si mnohé činnosti vyzkoušet přímo na místě, bylo to pro ně velmi zábavné i poučné). Dětem se zde velmi líbilo a určitě tam nebyly naposledy.

 

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12791049_585876814903532_1887320087619735131_n.jpg?oh=4ef98b308b1e712beb248dae290dbbce&oe=578765F5

 

Děti z Liščiny se účastní Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 

Nízkoprahové centrum Liščina se zapojilo do 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 16 let v průběhu února 2016 vytvořili celkem 21 obrázků na téma vzdělání a jeho význam pro můj život. Malovali své vysněné povolání, školu snů či život v jejich vlastní školní třídě, tři starší chlapci nakreslili učitele národů Jana Ámose Komenského. Obrázky jsme zaslali organizátorům soutěže k posouzení. Zda některý z obrázků zaujal odbornou porotu natolik, že se rozhodla jej ocenit, zjistíme 10. 5. 2016, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže. 

 

Vítězové budou pozváni na slavnostní vernisáž do památníku Lidice, která proběhne 31. 5. 2016. Všichni účastníci obdrží diplom s poděkováním. Této mezinárodní soutěže s dlouhou tradicí se v letošním roce zúčastní děti ze 77 zemí světa. Máme tu čest být mezi nimi.

L:\2016\Liščina 2016\025.jpg

 

Návštěva akce Miss na ledě (Miss princess of the World) 

Dne 3. března 2016 jsme se s  dětmi z center Zárubek a Liščina zúčastnili atraktivní sportovně zábavné akce s charitativním podtextem Miss na ledě, která se konala v ČEZ aréně v Ostravě. Akce byla připravena společně s  Bruslařským klubem Ostrava a HC Vítkovice Steel. Celá akce byla pro děti z dětských domovů či nízkoprahových zařízení, hokejové amatérské hráče i profesionály  a další hosty. Součástí této akce byl i 1. ročník hokejového turnaje pro amatérské hokejisty pod názvem PRINCESS HOCKEY CUP 2016. Pestrý akční program moderovaný Jiřím Bastou a Tomášem Hanzlem obsahoval krasobruslařské i hokejové exhibice, spoustu zábavných i dovednostních dobrovolných soutěží o ceny pro malé i velké účastníky, tance na ledě či volné bruslení,  ukázky krasobruslení i jednotlivých skoků s odborným výkladem, samostatné nájezdy či trestná střílení na profesionální brankáře a další.  Dětem se tato akce velice líbila, a pokud by byla možnost, chtěly by se zúčastnit další takové akce. Více zde: http://www.princeznysveta.cz/inpage/miss-na-lede-2016-989/

 

Výtvarná soutěž Zárubeček 

Dne 10. Března 2016 proběhla v centru Zárubek výtvarná soutěž Zárubeček na téma Velikonoce. Soutěž si samy děti den dopředu přichystaly, upravily si prostor, nachystaly pracovní pomůcky. Soutěže se zúčastnilo 12 dětí, rozdělených do čtyř týmů, které mezi sebou soupeřily. Celá soutěž podpořila týmovou spolupráci a radost dětí z akce, kterou si mohly uspořádat samy. Děti si také vyzkoušely roli pořadatelů a pracovníků centra formou zrcadlení. Samy zjistily, jak je někdy náročné zvládnout ukázňování sebe samých. Celá akce byla velmi vydařená a přinesla radost všem. Ději již plánují další, kterou si chtějí sami zorganizovat. Fotky:https://www.facebook.com/michal.olah.923/media_set?set=a.591070284384185.1073741862.100004436552744&type=3

 

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/12805937_591072167717330_7724538767777846908_n.jpg?oh=5127460c65c2e3dd3fab22bc535593e0&oe=577C265F

 

Úspěch kluků z centra Zárubek na Mistrovství České republiky kadetů a školní mládeže v boxu

Ve dnech 11. – 13. 3. 2016 proběhlo v Jičíně mistrovství České republiky kadetů a školní mládeže boxu, kdy se naši kluci umístili na třech prvních místech a jednom třetím. Kluci se na tento závod řádně připravovali mj. v tělocvičně v základní škole na Trnkovci pod vedením zkušeného trenéra pana Martinčíka a dohledem vedoucí centra Zárubek.

Na prvních místech se umístili:

Marek H., 13 let, kategorie váha do 40kg

Robin T., 12 let, kategorie váha do 30kg

Kevin G., 14 let, kategorie do 52kg

Třetí místo obsadil:

Patrik H., 14 let, kategorie do 57kg

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/t31.0-8/10644280_601297343361479_1541706906314404879_o.jpg

Více fotek: https://www.facebook.com/michal.olah.923?fref=ts

 

Děti z center Zárubek a Liščina naživo v rádiu Helax

Dne 17. března 2016 jsme s dětmi navštívili rádio Helax. Děti se zapojily i do živého vysílaní, kdy měly vymyslet otázku pro posluchače, kteří mohli poté získat dva lístky na fotbalové utkání FC Baník Ostrava. Děti vymyslely otázku, jak se jmenuje brankář z Baníku, kterou posluchačům zadaly v živém vysílání. Také vyprávěly, kde a jak tráví svůj volný čas. Dětem se výlet do rádia moc líbil. 

 

V průběhu odpoledne děti a mladí lidé zjistili, jak to vlastně chodí v rádiu. V přímém přenosu si vyzkoušeli moderování, otestovali veškerou studiovou techniku a nahráli si i rádiovou reklamu. Společně taky na internetu hledali zajímavé zprávy, vymýšleli soutěže a vybírali hudbu pro naše posluchače. Samozřejmě si taky prošli celou budovu, viděli studio. 

 

Tento rychlokurz pro děti vymysleli organizátoři tanečního festivalu Beats for Love. Pozvali je do živého vysílání rádia Helax, které patří k nejposlouchanějším rádiím v Moravskoslezském kraji a právě mladí lidé jsou jeho nejčastějšími fanoušky.  Více zde: http://www.fan-tom.cz/?clanek=8209