Projekt Vzdělání základ života

Projekt Vzdělání základ života

vsC:\Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol. 

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s. 

Období: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

 

Oficiální partneři projektu: 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28

Ostravská univerzita

Další zapojení partneři: 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině) 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)

Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)

 

Klíčové aktivity projektu:

 

  • Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamových mateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga

  • Podpora vzdělanosti školních dětí v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga

  • Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí v otázce vzdělávání dětí prostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek atd.

  • Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově

  • Inkluzivní školení pedagogů partnerských školek a škol v kurzu OU

  • Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě 

C:\Users\Uzivatel\Desktop\OP VVV\Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Společně za vzděláním 

 

Donátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dotační program MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok 2016)

 

J:\info o VS, NZDM, loga\Loga, obrazky, vzory pozvanek\MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg

 

Období projektu: leden – prosinec 2016

 

Cílem projektu je předškolní příprava a včasná péče, podpora školní úspěšnosti romských žáků na ZŠ, vyšší výukové kompetence rodičů dětí s nízkou vzdělaností z vyloučených lokalit k podpoře dětí v získání kvalitního vzdělání. Cílem projektu je podpořit 90 účastníků cílové skupiny v získání a přístupu ke kvalitnímu vzdělání - podpora vzdělanosti romských předškolních i školních dětí z vyloučených lokalit v Ostravě a okolí prostřednictvím všestranné podpory vzdělání dětí a získání výukových kompetencí rodičů v předškolním klubu, rodinách i v mainstreamových mateřských i základních školách s náročným učivem. Výstupem bude prokazatelný posun ve vzdělávání a získaných kompetencích těchto dětí (lepší prospěch/docházka/míra spolupráce školy s rodinou a vzájemné důvěry/zisk nezbytných dovedností předškolních dětí pro úspěšný zápis a vstup na kvalitní nesegregovanou školu/školku a zapojení dětí do systematického běžného vzdělávání).

 

 

Desegregační projekt Vzdělání – základ života  

 

Dárce: Nadace Charty 77 – Konto bariéry

 

                                Konto Bariéry, Nadace Charty 77

 

Období: červenec – srpen 2016 (překlenutí prázdninového období) 

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím výukové a další podpory romských pedagogických asistentek podporovat a udržovat vzdělanost 90 romských a dalších sociálně znevýhodněných dětí v běžném (mainstreamovém) vzdělávání v mateřských a základních školách v Ostravě. Asistentky se intenzivně věnovaly kontinuální podpoře těchto dětí jak přímo ve vzdělávacích zařízeních (mateřských školách), tak v rodinách a centrech pro děti a mládež, kde se věnovaly poškolní výukové a osvětové práci. Díky projektu a podpoře Nadace jsme mohli ve vzdělávací práci dětí a rodičů pokračovat, i díky ní jsme mohli připravit 45 romských dětí na úspěšný vstup do běžných mateřských školek a pomoci překonat potíže ve školních předmětech u 41 školních dětí ze sociálně slabého prostředí, a tyto děti zdárně pokračují v dalších ročnících na kvalitních ostravských základních školách. 

 

 

Projekt Vzdělání – základ života 

 

Dárce: Nadace Albatros 

 

                                           L:\info o VS, NZDM, loga\NA_albatros_rgb.png

 

Období: červenec – prosinec 2016

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím romských pedagogických asistentek podporovat, udržovat a rozvíjet vzdělanost romských a dalších sociálně znevýhodněných dětí v běžném (mainstreamovém) vzdělávání v mateřských a základních školách v Ostravě. Asistentky a lektoři se intenzivně věnovali kontinuální podpoře těchto dětí i jejich rodičů jak přímo ve vzdělávacích zařízeních (mateřských a základních školách), tak v rodinách a centrech pro děti a mládež, kde se věnovali poškolní výukové a osvětové práci. Díky podpoře jsme mohli ve vzdělávací práci dětí a rodičů pokračovat, i díky ní jsme mohli i v prázdninových měsících podpořit v rovném přístupu a prospívání v běžném předškolním vzdělávání celkem 45 romských dětí předškolního věku – připravovat je na úspěšný vstup do běžných mateřských školek, pomoci překonávat překážky v těchto školkách, a nadále podporovat školní děti 1. – 3. tříd ze sociálně slabého prostředí – pomoci jim překonávat potíže ve školních předmětech - tyto děti pak mohly zdárně pokračovat v dalších ročnících na kvalitních ostravských základních školách. Proběhlo také několik akcí pro děti i rodiče (akce Zdravé zoubky, příprava na Advent apod.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Společně ke změně (Let´s change it together)

 

Donátor: Romský vzdělávací fond – REF

 

Doba realizace: únor – červen 2016

 

 

http://www.romea.cz/sdruzeniromea/images/stories/ref-logo.jpg

 

Vzdělaná společnost je přínosem pro všechny občany bez rozdílu. Cílem projektu Společně ke změně je podpořit rovný přístup a kvalitní vzdělání všech dětí, včetně těch sociálně slabých. Romské a další sociálně slabé děti budou podpořeny ve výuce/po výuce v běžných vzdělávacích institucích s rozmanitým kolektivem dětí formou soustavné práce s dětmi i rodiči – formou podpůrného doučování a asistence školního asistenta (úspěšná příprava, vstup, překonávání obtížných začátků školní docházky). Součástí projektu je odpolední osvětová a výuková práce s rodiči dětí, kteří spolu se školkou/školou hrají klíčovou roli ve vzdělání svých dětí. Více o fondu: http://www.romaeducationfund.hu/