Projekt Společně za vzděláním

Projekt Společně za vzděláním 

Donátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - dotační program MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok 2016 

J:\info o VS, NZDM, loga\Loga, obrazky, vzory pozvanek\MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg

Období projektu: leden – prosinec 2016

Cíle projektu:

Předškolní příprava a včasná péče, podpora školní úspěšnosti romských žáků na 

Vyšší výukové kompetence rodičů dětí s nízkou vzdělaností z vyloučených lokalit k podpoře dětí v získání kvalitního vzdělání

Cílem projektu je podpořit 90 účastníků cílové skupiny v získání a přístupu ke kvalitnímu vzdělání 

  • Podpora vzdělanosti 74 romských předškolních i školních dětí z vyloučených lokalit v Ostravě a okolí prostřednictvím všestranné podpory vzdělání dětí

 

  • Získání výukových kompetencí 16 rodičů v předškolním klubu, rodinách i v mainstreamových mateřských i základních školách s náročným učivem. 

Výstupem bude prokazatelný posun ve vzdělávání a získaných kompetencích těchto dětí (lepší prospěch/docházka/míra spolupráce školy s rodinou a vzájemné důvěry/zisk nezbytných dovedností předškolních dětí pro úspěšný zápis a vstup na kvalitní nesegregovanou školu/školku a zapojení dětí do systematického běžného vzdělávání).

Aktivity projektu: 

Aktivita 1 - Maminkovský a dětský klub Brouček

Včasná a raná péče pro cílovou skupinu rodičů s celkem 14 dětmi ve věku 0-6 let a budoucí matky coby primární a nejdůležitější osoby v procesu socializace dítěte. Prostřednictvím klubu chceme vytvořit pozitivní předpoklady pro předškolní děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a zvýšit tak předpoklady zapojit děti a jejich rodiče do hlavního vzdělávacího proudu. Prostřednictvím aktivit budeme podporovat rodiny v rovných příležitostech v přístupu ke vzdělání a informacím, a tím děti připravíme k přestupu do nesegregované MŠ, k zápisu do prvních tříd a pro úspěšný vstup do 1. třídy.

Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím neformálního vzdělávacího programu „Co už brouček umí“, který bude složen ze dvou hlavních oblastí: 

A/ dopolední předškolní neformální vzdělávání dětí se zapojením rodičů

B/odpolední vzdělávací aktivity pro zvýšení kompetencí a informovanosti rodičů v oblasti předškolního vzdělávání

 

Aktivita 2 - Chceme do školy

Zapojení do procesu kvalitního systematického víceletého předškolního vzdělávání v 5 mateřských školkách celkem 30 romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na Slezské Ostravě, v lokalitě Liščina, Kunčičky a Muglinov) a všestranná podpora úspěšného vstupu a následné adaptace a začlenění těchto dětí do kvalitních vzdělávacích institucí. Sekundárním cílem je podpořit podnětné prostředí dětí ke vzdělání v rodinách rozvojem vzdělanostních kompetencí jejich rodičů. 

Cíle chceme dosáhnout kontinuální podporou 30 romských dětí (dopolední stálá podpora přímo ve 2 kvalitních mateřských školách, spolupráce s dalšími 3 MŠ) i aktivním zapojením rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a jejich osvětou, aby pro tyto rodiny, z nichž jsou mnohé v různých nesnázích, bylo vzdělání jejich dětí prioritou (odpolední vzdělávací aktivity v rodinách) a získaly v tyto kvalitní vzdělávací instituce důvěru, byla posílena vzájemná spolupráce rodiny a školky. 

 

Aktivita 3 - Škola hrou

Podpora zdárného začlenění do kolektivu školních dětí, školní úspěšnosti, pravidelné docházky a zisku kvalitního vzdělání celkem 30 romských dětí ze znevýhodněného prostředí v novém, neznámém prostředí – ve 2 běžných základních školách v Ostravě (stálou podporou dětí přímo ve 2 školách, spolupráce s dalšími 2 ZŠ). Sekundárním cílem je podpořit podnětné prostředí dětí ke vzdělání v rodinách rozvojem vzdělanostních kompetencí jejich rodičů.

Cíle chceme dosáhnout kontinuální podporou vzdělanosti dětí (dopolední podpora přímo ve 2 mainstreamových základních školách) i aktivním zapojením rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, jejich osvětou (odpolední výukové aktivity v rodinách, doučování dětí), aby pro tyto rodiny, z nichž jsou mnohé v různých nesnázích, bylo vzdělání jejich dětí prioritou, dokázaly je ve vzdělání podporovat a motivovat, a získaly v tyto kvalitní vzdělávací instituce důvěru, bude posílena vzájemná spolupráce rodiny a školy.