Veřejný závazek

Služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je poskytována

V Týmu Hnízdo – Čiriklano Kher, jež je součástí Vzájemné soužití o.p.s. Bieblova 6,

702 OO Ostrava, tel: 596 110 428, mobil: 775 761 192

e-mail: hnizdo@vzajemnesouziti.cz, www.vzajemnesouziti.cz

Posláním služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Týmu Hnízdo Čiriklano Kher, jež je součástí Vzájemné soužití o.p.s. /dále jen Tým Hnízdo/, je podporovat a doprovázet rodiny s dětmi ve věku od 0-18 let v Ostravě a spádových oblastech Moravskoslezského kraje, které se ocitly v obtížné situaci především ze sociálních důvodů /nedostatek financí, ztráta nebo nevhodné bydlení../ a nedostatečných kompetencí rodičů /nezvládání péče o dítě, ústavní výchova dítěte aj./ a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do některé z forem náhradní výchovy či péče. Pokud je dítě z rodiny již odebráno, pomáháme k návratu dětí do péče biologických rodičů nebo o posílení kontaktu s nimi.

Pracovník ve spolupráci s rodinou, prostřednictvím nabízených činností, individuálně plánují jednotlivé kroky k dosažení jejich cíle, což umožňuje rodinám rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní situace a společně tak usilují zachování společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční biologické rodiny. 

Rodiny navštěvujeme v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

Dítě: Pro účely naší poskytované služby se dítětem –– rozumí nezletilá osoba do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.

Rodina /v rámci poskytování služby používáme také pojmy klient, uživatel/: Rodinou pak rozumíme skupinu osob /případně více skupin osob/, navzájem spojených pokrevními svazky, manželstvím nebo srovnatelným právním vztahem /druh, družka/, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu svých dětí, či dětí svěřených do jejich výchovy, pěstounské péče, adopce, nebo jsou těchto práv zbaveni a usilují je opět získat. Základní rodinu pak tvoří muž, žena a jejich děti, neúplnou rodinu tvoří pouze jeden z rodičů a děti. Rozšířená rodina pak je tvořena nejbližšími příbuznými /teta, strýc, babička, dědeček…/. Tým Hnízdo nabízí pomoc všem členům rodiny podílející se na poskytování služby.

Zásady

Služba „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ Týmu Hnízda ve vztahu k rodině se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující: Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod.

Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Tým Hnízdo zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.

 • Dítě patří do rodiny /Dítě má právo vyrůstat se svými rodiči a svými sourozenci ve vlastní rodině/. Pouze v případě, kdy dojde k porušení práva dítěte na jeho ochranu /toto právo chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání/, může být dítě z rodiny odebráno a umístěno do jedné z forem náhradní výchovy či péče. Týmu Hnízdo jde především o blaho dítěte a naplňování jeho práv. Zájmy dítěte jsou nadřazeny nad všechny ostatní potřeby a zájmy, včetně zájmů rodičů, a z toho hlediska se na něj nahlíží při poskytování naší služby.

 • Zásada pomoci, podpory– „Pracovník uživateli nejdříve pomáhá řešit jeho problémy /nepříznivou sociální situaci/, později ho podporuje a vede k samostatnosti k jeho zplnomocnění a sociálnímu začleňování.

Pozitivní příklad: pracovník zpočátku doprovodí uživatele na úřad, pomůže mu v komunikaci při rozhovoru s úředníkem, vyplní s ním společně formulář, postupně během spolupráce nechává uživatele hovořit samotného, pouze ho doprovází a podporuje, v konečné fázi uživatel jde na úřad zcela sám bez pomoci.

Negativní příklad: pracovník doprovází uživatele na úřad, vše za něj vyřizuje, Nebo si pracovník chce ulehčit práci, proto zajde na úřad i sám. Uživatele tyto skutečnosti mohou vést k situaci, že vyžaduje, aby pracovník jeho záležitosti řešil za něj.

Výsledek: Pracovník klientovi nedává možnost k seberozvoji. Pro uživatele se stala služba součástí života, bez které není schopen své problémy řešit sám.

 • Zásada motivace uživatele„Pracovník se snaží svým přístupem motivovat uživatele ke spolupráci, k jeho samostatnosti, posilovat ho k sociálnímu začleňování“.

Pozitivní příklad: „…dnes to zvládneme spolu, vím, je to pro Vás těžké, ale vůbec nic se neděje, příště se o to pokusíte sám, já budu u Vás na blízku, uvidíte, to zvládneme…., „“… jste výborný…“, „…lépe bych to nezvládla…“. Pokud se rozhodneme klienta přijmout a pomoci mu, pak náš klient musí vědět, že ve své situaci není sám, musí vědět, že se může o nás opřít, nemá mít pocit beznaděje.

 • Zásada dobrovolnostiZaměstnanec má úctu ke klientovi, naše služba je založena na dodržování práv každého uživatele naší služby a jeho základních svobod s důrazem na respektování jeho svobodné vůle při řešení problémů. Uživatel jedná na základě svých vlastních rozhodnutí“, což mu umožňuje rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní situace i s rizikem svého rozhodnutí. Pracovník uživatelovi vysvětlí možná rizika nebo výhody jeho rozhodnutí a jedná dále ve shodě s uživatelovým přáním a možnostmi, které řešení nabízí. Tento postup však může být uplatňován pouze v případech, které neodporují dobrým mravům či zákonným normám (př. pracovník se dopustí napomáhání trestného činu, když bude u uživatele přebývat jeho nezletilé dítě, které bylo svěřeno do ÚV a pracovník o této skutečnosti ví a zamlčel ji). V žádném případě pracovník uživateli nikterak nepřikazuje, nezakazuje, nenutí ho k činnostem, které mu nejsou vlastní, nečiní žádný nátlak pro spolupráci. Zcela nežádoucí je podlehnutí pracovníka přesvědčení, že uživatel neví, co je pro něj dobré a co ne. Např: klient nepůjde uhradit v termínu nájem, pracovník ho pouze upozorní na negativní důsledky jeho jednání.

 • Zásada individuálního přístupu„Pracovník spolupracuje s každým uživatelem individuálně/samostatně“. Zaměstnanec vychází z toho, že uživatel je pro nás nejdůležitější osobou. Přitom ví, že každý uživatel přichází se svými určitými, konkrétními /specifickými/ potřebami. Každý klient má svého klíčového pracovníka, spolu plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle, který si uživatel určil. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet /v rámci pracovní doby pracovníka/ dohodnou si, co budou dělat, co např. udělá uživatel, co pracovník, co vykonají spolu.

 • Zásada důvěry„Vztah mezi pracovníkem a klientem je založen na vzájemné důvěře“. Zaměstnanec chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Pracovník zachovává o všech skutečnostech, o kterých se o uživateli a jeho rodině doví mlčenlivost, nikde nešíří bez vědomí uživatele žádnou informaci, toto může porušit jen s vědomím uživatele a s jeho písemným nebo výslovným souhlasem. Uživatel je však již před přijetím do služby seznámen s tím, že jsme vázáni zákonnými normami upravujícími ohlašovací povinnost (např. rodič se řádně nebude starat o dítě, bude ho zanedbávat, dítě nebude navštěvovat povinnou školní docházku apod., pak tuto skutečnost hlásíme orgánu sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště, kde rodina má trvalé nebo faktické bydliště).

 • Zásada respektování názoru klienta – Zaměstnanec přijímá odlišný názor uživatele“. Pracovník svým jednáním ani ničím jiným nesmí poškozovat svého uživatele, znamená to tedy, že ani odlišný názor uživatele na řešení jeho problému či nepříznivé sociální situace, nesmí být příčinou poškození uživatele ze strany pracovníka.

 • Zásada nehodnocení uživatele„Pracovník uživatele nehodnotí“

Zaměstnanec svého uživatele nesoudí, neříká mu, že si za svou situaci může sám, nehodnotí uživatele na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiní tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s uživatelem, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si vytváří obraz o uživateli (např. uživatel není špatný, ale nezachoval se správně, když nezaplatil nájem).

 • Zásada bezplatnosti – „Naše služba je uživatelům poskytována zcela bezplatně/zdarma“.

Cíle naší služby

 • napomáháme k návratu dětí z ústavní výchovy (nebo náhradní rodinné péče) zpět do rodiny, a tím zároveň snižujeme počet dětí umístěných v ústavní výchově

 • napomáháme k navázání a posílením kontaktů biologických rodičů /blízkých příbuzných/ s dětmi, které jsou umístěny v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné péči

 • napomáháme ke snižování rizika umístění dítěte do ústavní výchovy či pěstounské péče a snažíme se, aby rodič byl schopen samostatně uspokojovat potřeby dítěte a být na naší službě nezávislí.

Hlavní zásada Týmu Hnízda je:Dítě patří do rodiny“. Abychom mohli tuto zásadu dodržet, z toho důvodu motivujeme, podporujeme, doprovázíme a poskytujeme poradenství rodinám při řešení jejich nepříznivé situace. Prostřednictvím nabízených činností, rodiče získají kompetence /dovednosti, schopnosti, znalosti/, které povedou k naplňování cílů.

Ročně poskytneme pomoc a podporu v naplňování cílů cca 110 rodinám /z toho cca 330 – 350 dětí/ v Ostravě a spádových oblastech Moravskoslezského kraje

Sekundární cíl

Prostřednictvím jednodenních kulturních, vzdělávacích, společenských akcí, skupinových setkání, pobytových víkendů /jedná se o dobrovolné aktivity, které realizujeme pouze v případě získání finančních prostředků/

chceme:

 • předávat rodinám informace, kdy rodiče získají právní povědomí a své nabyté znalosti mohou využít v praxi při řešení své situace či konkrétního problému

 • zvýšit rodičovské kompetence, kdy rodič bude schopen s dítětem trávit volný čas, umět si zorganizovat rozvrh dne, s dítětem si hrát, učit se s ním apod.

 • upevňovat rodinné vazby

 • posílit pozitivní pohled k výchově a vzdělávání svých dětí, rodič bude vzdělávání dítěte vnímat jako potřebné

 • navazovat nová přátelství

 • napomáhat rodinám začleňovat se do společnosti

Naše dlouhodobé cíle:

 • zefektivnit systém pomoci rodinám s dětmi v obtížné situaci

 • navazovat prohlubovat spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především ze sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, (dále jen OSPOD),

 • posílit pozitivní pohled rodin na OSPOD

Cílů chceme dosáhnout prostřednictvím případových konferencí /ročně plánujeme uspořádat 4 až 6 případových konferencí za účasti multidisciplinárního týmu /př. sociální pracovník OSPOD, zákonný/í zástupce/i dětí, samotné děti dle jejich věku a schopností, zástupce školy a přizvaných subjektů/

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci Týmu Hnízdo:

 • prohlubují svou kvalifikaci

 • usilují o profesní růst

 • vyměňují si zkušenosti

 • získávají nové podněty, které realizují v praxi

 • zvyšují kvalitu své práce

Okruh osob, pro něž je služba určena – kdo se na nás může obrátit?

Naší cílovou skupinou je ohrožená rodina.

Může se jednat o:

 • Vnitřní ohrožení rodiny – původ je ve vztazích uvnitř rodiny, která nedokáže řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o: domácí násilí, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt, atp.

 • Vnější ohrožení rodiny – vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, ztrátou či nevhodným bydlením, onemocněním (fyzickým nebo psychickým) nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením apod., v naší službě se nejčastěji jedná o sociální důvody

Cílovou skupinou jsou tak:

Rodina s dětmi ve věku O – 18 let z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, která se ocitla v obtížné situaci, nedokáže ji vlastními silami řešit a

 • v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy

 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují o návrat dětí zpět do své péče

 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují jen o posílení kontaktu se svými dětmi, nebo následně o jejich návrat zpět

Tyto rodiny nás mohou oslovit s žádostí o spolupráci.

Širší cílová skupina:

 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/

Poznámka:

Tým Hnízdo má zároveň pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a v rámci této služby pomáháme zájemcům stát se pěstouny. Dále pomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, tato spolupráce je však podmíněna uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací a vydáním souhlasu příslušného orgánu s realizací výkonu Dohody. Zájemci a samotní pěstouni nás mohou osobně oslovit a v rámci poskytované služby z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pracovníci, kteří jsou výkonem této služby pověřeni, mohou tuto službu zajistit /Bližší informace u služby z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí na www.vzajemnesouziti.cz, v sekci Hnízdo, osobně v kanceláři, telefonicky 775 761 192/.

Své služby neposkytujeme těmto zájemcům

Kritéria pro odmítnutí služby:

(dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Tým – Hnízdo neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá – zájemce nespadá do okruhu osob, jímž je služba poskytována (př. zájemce žádá o donášku stravy, žádá o umístění do Domova pro seniory, apod.)

 • Tým – Hnízdo nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá. /1 klíčový pracovník zpravidla pracuje současně s 10 – 15 klienty. Pokud konkrétní klient již nepotřebuje intenzivní podporu, počet klientů u klíčového pracovníka může být navýšen. Pokud klient vyžaduje intenzivnější řešení jeho obtížné situace, naopak počet klientů u pracovníka může být snížen. Tým Hnízdo zpravidla aktivně/současně spolupracuje s 60 – 80 klienty/.

 • Tým – Hnízdo neposkytne sociální službu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jež vypověděl v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy (dodatek ze dne 1. 10. 2009)

Kromě toho, Tým Hnízdo neposkytuje své služby zájemcům o službu

(tzv. negativní cílová skupina):

 • Tým Hnízdo nemůže poskytnout své služby anonymním klientům, kteří by chtěli s Týmem Hnízdo spolupracovat dlouhodobě na plnění cíle, neboť charakter naší služby vyžaduje nezbytná data svých klientů s ohledem na cílovou skupinu, s ohledem na cíle naší služby

pozn.: Pokud klient by měl s naší službou dlouhodobě spolupracovat a stanovil si např. cíl – vrátit děti zpět do péče – bez osobních údajů zástupce rodiny a jeho dětí bychom nemohli s klientem /rodinou/ spolupracovat na plnění cíle.

 • Osoby, jejichž problémy jsou takového charakteru, který pracovníkům znemožňuje navázání kontaktu a práci s touto osobou, v takovém případě pracovník může pouze zprostředkovat kontakt na jiné odborníky. Jedná se především o:

   • osoby hluchoněmé, hluchoslepé, s těžkým mentálním postižením, osoby imobilní upoutaní na lůžku, osoby vyžadující stálou lékařskou péči/

   • pracovník zájemci o službu poskytne základní sociální poradenství

   • pracovník zájemce o službu odkáže na jinou službu buď v rámci organizace, pokud tuto službu poskytuje, nebo na jinou organizaci

   • pracovník vyhledá vhodnou organizaci, adresu, kontaktní údaje a v případě potřeby zájemce o službu také organizaci telefonicky kontaktuje a zájemce o službu u dané organizace objedná

   • pracovník předá zájemci kontaktní údaje na službu, kterou mu pracovník zprostředkoval

   • pracovník informuje zájemce také o naší službě, sdělí mu, co je naším cílem, komu pomáháme a jaké služby poskytujeme, nabídne mu, že v případě jeho jiného problému se na nás může kdykoli obrátit

   • pracovník na závěr předá zájemci o službu letáček s informacemi o naší službě a kontaktními údaji.

Pokud zájemce o službu nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.

Rozsah základních činností /níže uvedené činnosti Vám můžeme nabídnout

Při rozsahu poskytované služby vycházíme z rozsahu základních činností uvedených v § 65 zákona č. 108 Sb., které jsou rozvedeny do úkonů stanovených v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. citovaného zákona. S každou Rodinou je rozsah služby vyjednáván pracovníkem zcela individuálně.

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti /pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity/
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. Sociálně terapeutické činnosti
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob/

 

Našemu klientovi můžeme nabídnout tyto níže uvedené činnosti, klient má možnost si vybrat, jaké činnosti bude využívat /tedy potřebovat/ při řešení svého problému a stanoveného cíle. Činnosti, které si klient vybere, budou součástí uzavřené smlouvy.

 

ad a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • podpora a nácvik domácí přípravy dětí na vyučování za přítomnosti a aktivní účasti rodiče
 • podpora, pomoc při zajišťování/zprostředkování doučování dítěte
 • podpora, pomoc, při zprostředkování vyhledávání vhodného typu dalšího

vzdělávání dítěte

 • podpora, pomoc při zprostředkování zápisu dětí do školky/školy
 • pomoc při zprostředkování vhodných kroužků, volnočasových aktivit
 • podpora a nácvik při zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti

/př.: rozdělení povinností, trávení volného času, harmonogram dne, pomoc v rodině, sourozenci ../

 • nácvik a upevňování psychických sociálních a motorických dovedností a schopností

dítěte s ohledem na jeho věk a zralost /např. podpora péče o vlastní osobu: hygiena dítěte, oblékání, strava, podpora společensky přijatelného chování: pozdravy, poděkování…, nácvik a upevňování motoriky: úchopy pastelek, hraček, jízda na kole, běh…../

 • podpora a nácvik rodičovské zodpovědnosti, rodičovského chování /např. vstávání

k dětem, doprovody dětí do školy, vyřízení průkazek a dalších dokladů pro děti, vedení a udržování domácnosti, vytvoření podnětného prostředí pro dítě jako např.: hrací koutek, hračky, místo pro soukromí dítěte apod…… /

 • podpora a nácvik při hospodaření s penězi
 • podpora a nácvik kompetencí rodičů při péči nezletilých dětí /např.: koupání, vhodná strava, oblékání dítěte…/
 • podpora a nácvik kompetencí rodičů při výchově nezletilých dětí /odměny, tresty, chování doma, ve škole, na veřejnosti, vystupování, vyjadřování, vzory…/
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí rodičů při jednání /např.: na úřadech,

ČEZ, RWE, při komunikaci se školou, zdravotnickým zařízením, pracovníkem

OSPOD, soudem apod./

 

ad b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovody dětí do školy a zpět
 • doprovody dětí na zájmové aktivity a zpět
 • doprovody rodičů s dětmi do zdravotnického zařízení /např.: pediatr, zubař,

neurolog../

 • doprovody rodičů s dětmi k odborníkům /např.: psycholog, psychiatr…/
 • doprovody rodičů k soudu
 • doprovody rodičů za dětmi umístěné v náhradní výchově či péči
 • doprovody rodičů s dětmi k dalším odborníkům /např.: pedagogicko-psychologická

poradna, výchovná komise, kurátor, orgán sociálně právní ochrany dětí, škola../

 • doprovody rodičů do jiných návazných služeb /např.: na úřady, RWE, ČEZ, majitelé

ubytoven, bytů…./a jiné

 

ad c) Sociálně terapeutické činnosti

 • obnovování a posilování narušených sociálních vztahů prostřednictvím psychologické intervence nebo zajištění jiného odborníka př. mediace, podpora rodiny v možnosti zajištění případových, rodinných konferencí
 • podpora a pomoc při kontaktech mezi zákonným zástupcem dítěte a dítětem, v případě, kdy např.: rodiče jsou v kolizi a dítě je svěřeno jednomu z rodičů a druhý rodič má určené dny kontaktu s dítětem a rodiče žádají o přímou asistenci, tzv. asistovaný kontakt

 

ad d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

 • podpora a pomoc při obnovení/upevňování kontaktů zákonných zástupců s dětmi umístěnými v náhradní výchově či péči / dětská centra, pěstoun…./, např.: pomoc s vyřizováním dovolenek, pomoc s písemnostmi…, pomoc při  komunikací, nácvik rodičovského chování
 • pomoc, podpora při vyhledávání, zprostředkování zaměstnání zákonného zástupce dítěte
 • pomoc, podpora při zajištění/zprostředkování vhodného bydlení pro rodinu
 • podpora a pomoc při obstarávání osobních záležitostí a běžných záležitostí /např. doklady vyřizování nárokových dávek, pomoc s formuláři…/
 • podpora, pomoc se zajištěním a zprostředkováním zdravotnické péče /např. pediatr, zubař, psycholog, psychiatr, neurolog, zdravotní pojišťovny…/
 • pomoc, podpora při zprostředkování odborných služeb /např.: pedagogicko-psychologická poradna, výchovná komise, kurátor, psycholog, orgán sociálně právní ochrany dětí, zdravotní pojišťovny a jiné /
 • zprostředkování právní poradenství

 

Pozn. Zjišťování osobního cíle klienta se děje již při Jednání se zájemcem o službu, definování, stanovení osobního cíle Rodiny je součástí individuálního plánování rodiny /do Smlouvy neuvádíme/

Rozsah fakultativních (dobrovolných) činností:

 • Humanitární pomoc dle našich možností, zajišťujeme a poskytujeme klientům věcnou pomoc /oblečení, kočárky, aktovky pro děti, nábytek…/.

Finanční podporu našim klientům poskytujeme jen v případě získání finančních prostředků na tyto aktivity a to pouze klientům v akutní krizi a jen v podobě nákupů či pomoci s úhradami. Řídíme se vnitřními Pravidly pro poskytování finanční humanitární pomoci. Pokud nás klient požádá o humanitární pomoc, ústně ho informujeme o možnosti a podmínkách jejího poskytnutí.

 • Skupinové aktivity pro rodiny – klientům nabízíme možnost setkávání s jinými rodinami v rámci skupinových aktivit, jednodenních výletů, pobytových akcí, besed, apod., a to jen v případě získání finančních prostředků na tyto aktivity. Pokud na tyto aktivity získáme finanční prostředky, pracovníci klienty dopředu uvědomí. Osobně roznáší do rodin pozvánky. Pracovníci však mohou nabízet aktivity pouze klientům, kteří splňují kritéria projektů, ze kterých jsme získali finanční prostředky.

Protože výše uvedené činnosti můžeme klientům poskytnout jen v případě jejich zajištění, z toho důvodu nejsou uvedeny ve smlouvě klienta. Nemůžeme se k nim dopředu zavázat. Klientům činnosti nabízíme v průběhu poskytování služby a zaznamenáváme je do spisové dokumentace klienta.

Výše uvedené služby jsou poskytovány bezplatně.

Místo poskytované naší služby

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. /klíčový pracovník dochází do rodiny/.

 • Ambulantní asistence /klient přijde do kanceláře/ se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově ul. 6, 702 00 Ostrava. Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen koutek pro děti. Rodinám je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna, děti zde mají k dispozici hračky (klient má možnost dítě i v soukromí nakojit). Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vlevo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Klient má k dispozici zvonek. Pokud má s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Klient si kočárek ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

Pracoviště týmu Hnízdo – Čiriklano Kher je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 a 18 je vzdálena cca 4 minuty pěší chůze

 • autobusová zastávka Úřad práce pro bus č. 99 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze

 • zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111 a pro autobusy č. 38 a 71 je vzdálena cca 6-8 minut pěší chůze

 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro autobusy č. 78 a 99 a pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 106 a 110 je vzdálena cca 8 minut pěší chůze

Nedaleko se také nachází Ústřední autobusové nádraží (4 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží) a vlakové Hlavní nádraží (3 zastávky tramvají ve směru na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou)

Bieblova 6, Moravská Ostrava – pracoviště týmu
Hnízdo – Čiriklano Kher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas poskytované naší služby

 • Terénní asistence /pracovník navštíví klienta v jeho domácnosti apod./ je rodinám s dětmi poskytována v pracovním týdnu nepřetržitě

od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.3O hodin, s výjimkou státem uznaných svátků /pracovník dochází do rodiny ve výše uvedených dnech a časovém termínu vždy po dohodě s klientem/. V případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám uživatelů, pouze však v pracovní dny a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin a to při řešení krizové situace, skupinových aktivit apod. Jen v případě mimořádných situacích, na žádost OSPODU, pokud nad rodinou je stanoven dohled, (zajištění a odvoz dítěte, návštěva u rodiny na žádost OSPOD apod.). může být pracovníkovi vedoucím/ředitelem nařízena práce přesčas.

 • Ambulantní asistence /klient navštíví pracovníka v kanceláři/ je rodinám s dětmi poskytována v v Týmu – Hnízdo

Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Úterý: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

v tyto výše uvedené doby může kancelář navštívit jakýkoli zájemce o službu, nebo náš klient bez jakékoli předešlé domluvy. V této době službu zajišťuje jeden pověřený pracovník Týmu – Hnízda.

Čtvrtek a pátek máme vyhrazen pouze pro pozvané klienty a to v době, na které se klient s pracovníkem společně dohodnou:

Ambulantní asistence není v provozu v pracovním týdnu ve dnech, na které připadnou státní svátky.

Kde je náš Veřejný závazek zveřejňován?

Veřejný závazek je k nahlédnutí v plném znění, jak je výše uvedeno:

 • na našich webových stránkách www.vzajemnesouziti.cz v sekci Hnízdo,

 • k dispozici k nahlédnutí ve složkách v týmu Hnízdo v kanceláři

 • na http://iregistr.mpsv.cz – v sekci registr poskytovaných služeb

 • v katalogu sociálních služeb

Veřejný závazek ve zkrácené formě se základními informacemi je zpracován:

 • ve formě letáčku. Letáčky jsou volně přístupné všem zájemcům a klientům v čekárně týmu Hnízda, letáčky slouží jako informační materiál při různých veřejných akcích apod.

 • ve zkrácené formě na tiskopisech je umístěn na nástěnce Týmu Hnízda v čekárně.

Není Vám náš Veřejný závazek srozumitelný nebo zcela jasný?

Pracovníci Týmu Hnízdo usilují o to, aby formulace Veřejného závazku byly srozumitelné nejen pro naši cílovou skupinu ale i širokou veřejnost.

Pokud osoba, která se seznamuje s naším Veřejným závazkem, nerozumí jeho znění, nejsou mu jasné srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), může se na nás obrátit:

 • Osobně na adrese: Bieblova 6, 702 00 Ostrava

 • Telefonicky: 596 111 840, 596110 428, 775761192

 • Elektronicky: hnizdoi@vzajemnesouziti.cz

Rádi Vám vše ústně vysvětlíme. Pokud jste Rom/ka a lépe hovoříte a rozumíte romsky, neostýchejte se, u nás se domluvíte i romsky.

Pracovníci Týmu Hnízda – Čiriklano Kher