Komu služby poskytujeme

Okruh osob, pro něž je služba určena – kdo se na nás může obrátit?

Naší cílovou skupinou je ohrožená rodina.

Může se jednat o:

 • Vnitřní ohrožení rodiny – původ je ve vztazích uvnitř rodiny, která nedokáže řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o: domácí násilí, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt, atp.

 • Vnější ohrožení rodiny – vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, ztrátou či nevhodným bydlením, onemocněním (fyzickým nebo psychickým) nebo postižením některého ze svých členů, sociálním vyloučením apod., v naší službě se nejčastěji jedná o sociální důvody

Cílovou skupinou jsou tak:

Rodina s dětmi ve věku O – 18 let z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, která se ocitla v obtížné situaci, nedokáže ji vlastními silami řešit a

 • v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy

 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují o návrat dětí zpět do své péče

 • rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují jen o posílení kontaktu se svými dětmi, nebo následně o jejich návrat zpět

Tyto rodiny nás mohou oslovit s žádostí o spolupráci.

Širší cílová skupina:

 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/

Poznámka:

Tým Hnízdo má zároveň pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a v rámci této služby pomáháme zájemcům stát se pěstouny. Dále pomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, tato spolupráce je však podmíněna uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací a vydáním souhlasu příslušného orgánu s realizací výkonu Dohody. Zájemci a samotní pěstouni nás mohou osobně oslovit a v rámci poskytované služby z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pracovníci, kteří jsou výkonem této služby pověřeni, mohou tuto službu zajistit /Bližší informace u služby z pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí na www.vzajemnesouziti.cz, v sekci Hnízdo, osobně v kanceláři, telefonicky 775 761 192/.

Své služby neposkytujeme těmto zájemcům

Kritéria pro odmítnutí služby:

(dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Tým – Hnízdo neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá – zájemce nespadá do okruhu osob, jímž je služba poskytována (př. zájemce žádá o donášku stravy, žádá o umístění do Domova pro seniory, apod.)

 • Tým – Hnízdo nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá. /1 klíčový pracovník zpravidla pracuje současně s 10 – 15 klienty. Pokud konkrétní klient již nepotřebuje intenzivní podporu, počet klientů u klíčového pracovníka může být navýšen. Pokud klient vyžaduje intenzivnější řešení jeho obtížné situace, naopak počet klientů u pracovníka může být snížen. Tým Hnízdo zpravidla aktivně/současně spolupracuje s 60 – 80 klienty/.

 • Tým – Hnízdo neposkytne sociální službu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jež vypověděl v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy (dodatek ze dne 1. 10. 2009)

Kromě toho, Tým Hnízdo neposkytuje své služby zájemcům o službu

(tzv. negativní cílová skupina):

 • Tým Hnízdo nemůže poskytnout své služby anonymním klientům, kteří by chtěli s Týmem Hnízdo spolupracovat dlouhodobě na plnění cíle, neboť charakter naší služby vyžaduje nezbytná data svých klientů s ohledem na cílovou skupinu, s ohledem na cíle naší služby

pozn.: Pokud klient by měl s naší službou dlouhodobě spolupracovat a stanovil si např. cíl – vrátit děti zpět do péče – bez osobních údajů zástupce rodiny a jeho dětí bychom nemohli s klientem /rodinou/ spolupracovat na plnění cíle.

 • Osoby, jejichž problémy jsou takového charakteru, který pracovníkům znemožňuje navázání kontaktu a práci s touto osobou, v takovém případě pracovník může pouze zprostředkovat kontakt na jiné odborníky. Jedná se především o:

   • osoby hluchoněmé, hluchoslepé, s těžkým mentálním postižením, osoby imobilní upoutaní na lůžku, osoby vyžadující stálou lékařskou péči/

   • pracovník zájemci o službu poskytne základní sociální poradenství

   • pracovník zájemce o službu odkáže na jinou službu buď v rámci organizace, pokud tuto službu poskytuje, nebo na jinou organizaci

   • pracovník vyhledá vhodnou organizaci, adresu, kontaktní údaje a v případě potřeby zájemce o službu také organizaci telefonicky kontaktuje a zájemce o službu u dané organizace objedná

   • pracovník předá zájemci kontaktní údaje na službu, kterou mu pracovník zprostředkoval

   • pracovník informuje zájemce také o naší službě, sdělí mu, co je naším cílem, komu pomáháme a jaké služby poskytujeme, nabídne mu, že v případě jeho jiného problému se na nás může kdykoli obrátit

   • pracovník na závěr předá zájemci o službu letáček s informacemi o naší službě a kontaktními údaji.

Pokud zájemce o službu nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.