Vše o pěstounské péči

Naším aktivitami chceme podpořit rozvoj pěstounské péče v Ostravě, v Bohumíně, Havířově apod., podpořit vhodné kandidáty a stávající žadatele v rozhodnutí vzít si dítě do náhradní rodinné péče, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině, a tím získat nové pěstouny pro výkon pěstounské péče. Své aktivity budeme také směřovat na překonání bariér vyplývajících ze strachu nebo neznalosti a připravit vhodné kandidáty pěstounské péče na přijetí dítěte odlišného etnika. Zaměříme se také na zprostředkování kontaktů dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči.

Prostřednictvím náhradní rodinné péče snížit počet dětí v ústavní výchově, zabezpečit dětem možnost vyrůstat mimo zařízení a zabránit tak generování potencionálních klientů sociálního státu z důvodu neznalosti života mimo rámec instituce.

Naše dílčí cíle:

 1. Vyhledat a oslovit vhodné kandidáty na náhradní rodinnou péči a podpořit je při vstupu do procesu náhradní rodinné péče a tím získat nové žadatele

 2. Podpořit nově rozhodnuté zájemce při administraci vstupu do procesu NRP.

 3. Podpořit stávající žadatele o náhradní rodinnou péči ve snaze stát se pěstounem a tím získat nové pěstouny a snížit počet dětí v ústavní výchově

 4. Podpořit aktivní účastníky náhradní rodinné péče při přijetí dítěte z odlišného etnika, pomocí řešit konkrétní problémy pěstounských rodin.

 5. Zajistit přípravu biologických rodičů na kontakt s dítětem v náhradní rodinné péči a jeho pěstounem/poručníkem.

 6. Zprostředkovat a zajistit kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickými rodiči na neutrálním prostředí, zajistit tak bezpečné zázemí především pro děti.

 7. Zvyšovat míru tolerance k jinému etniku nebo kultuře (prostřednictvím besed, setkávání, návštěv, informačních materiálů).

 8. Zprostředkovat setkávání konkrétních kandidátů s prostředím jiného etnika nebo kultury za účelem poskytnutí domova dítěti odlišného etnika

 9. Zabezpečením kvalifikované mediace, doprovázením případně odbornou psychologickou pomoci při kontaktech chceme vytvořit stabilní a efektivní službu

Zájemce o pěstounskou péči

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat.

Oslovujeme osoby, rodiny v lokalitách, při veřejných akcích v rámci kampaně apod.

 • zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči

 • zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou péči

 • zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formuláře

 • s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči

 • zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../

Pěstouni/osoby pečující nebo osoby v evidenci

1/ Pokud zájemce projde procesem příprav, obdrží-li pěstoun Rozhodnutí

soudu, nebo je-li veden v evidenci a osloví nás o spolupráci

 • připravujeme návrhy dohod a zasíláme je k odsouhlasení na příslušnou obec s rozšířenou působností (VZOR – dohoda)
 • připravujeme a po vydaném souhlasu obce s rozšířenou působností uzavíráme konkrétní dohody o výkonu pěstounské péče

2/ Poradenství

 • pomáháme pěstounům získat nové informace a schopnosti zvládat péči o dítě

 • poskytujeme odborné poradenství /zaměřujeme se na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě a jeho výchovou jako je např.: harmonogram dne dítěte/rodiny ve prospěch dítěte, pomoc při výběru MŠ, ZŠ, možná příprava na budoucí povolání, denní harmonogram – školní docházka/příprava do školy/volný čas../

 • poskytneme písemné poradenství

 • zprostředkujeme bezplatné právní poradenství

 • zprostředkováváme odbornou pomoc – psychologickou, terapeutickou či jinou odbornou pomoc /poskytujeme podporu pěstounům při změnách spojených se vzděláváním dítěte nebo vývojovými fázemi, pomáháme rodině zvládat krizové situace

 • pěstounovi pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

3/ Přímá podpora v pěstounských rodinách

 • zaměřujeme se na posílení kompetencí /zvyšování znalostí a dovedností/ na vzájemné citové vazby, na posílení identity dítěte, sebevědomí, na upevňování vztahů v rodině /pomáháme pěstounům v získání znalostí a dovedností při péči o děti zejména romského etnika, dětí, které zažily týrání apod

 • pomáháme pěstounovi při plnění jeho povinností a naplňování jeho práv /zajišťujeme aktivity v rámci individuálního plánu na ochranu dítěte, /který vytváří OSPOD/, sledujeme plnění individuálního plánu, doprovázíme pěstouny, případně realizujeme advokační aktivity/

 • pomáháme při zajištění osobní péče o svěřené dítě a to po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování běžných záležitostí ,/Podmínky jsou upraveny v Dohodě/

 • Pomáháme při zajištění celodenní péče o svěřené dítě a to v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce /podmínky jsou upraveny v Dohodě/

4/ Zajištění a uskutečňování styku oprávněných osob /rodičů a osob blízkých/s dítětem, zajišťujeme asistenci

 • dítě a jeho rodiče si mohou přát zůstat v kontaktu, i když dítě žije v pěstounské rodině. Pokud je to v zájmu dítěte, nabízíme ke kontaktu neutrální prostředí a klíčový pracovník náhradní rodiny doprovází dítě, rodiče i pěstouny kontaktem tak, aby bylo v první řadě zajištěno bezpečí dítěte, (viz konkrétně asistované kontakty)

5/ Zajištění a zprostředkovávání vzdělávání pěstounů

 • zajišťujeme nebo zprostředkováváme na dobu vzdělávání pěstouna krátkodobé hlídání dítěte /podmínky upravuje Dohoda/.
 • poskytujeme prostor na společné setkávání pěstounských rodin, kde můžou sdílet své zkušenosti a případně problémy.

 

Aktivně působíme v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“, podporujeme prestiž náhradních rodin, informujeme veřejnost o formách a možnostech pěstounské péče.

 

Ke stažení: Chci se stát pěstounemInformační leták nabídka PP rodinám