Komu služby poskytujeme

S pověřením sociálně právní ochrany dětí se zaměřujeme na: pěstouny a jejich svěřené děti z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje /Horní Suchá, Havířov, Frýdek Místek apod./ podle formy pěstounství dlouhodobě nebo na přechodnou dobu

 • konkrétně se jedná o: osoby pečující a osoby v evidenci a dítě svěřené do náhradní rodinné péče

/dále jen pěstoun/:

konkrétně se jedná o pěstouny, kteří s naší organizací uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, která je schválená příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Širší cílová skupina

 • Zájemce o náhradní rodinnou péči /jejich vyhledávání/

Zákon ani žádné další normy blíže nespecifikují, jakým způsobem vyhledávání fyzických osob probíhá, je tedy na rozhodnutí pověřené osoby, jak bude náhradní rodiny vyhledávat.

Zájemci o náhradní rodinnou péči mohou být jednotlivci, páry a manželé, kteří se rozhodli poskytnout své zázemí, podporu a péči dítěti/dětem, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a mají na realizaci náhradní rodinné péče dostatečné schopnosti a vhodnou motivaci.

Oslovujeme osoby, rodiny v lokalitách, při veřejných akcích v rámci kampaně

apod.

 • zájemcům poskytujeme základní poradenství o náhradní rodinné péči
 • zájemcům pomáháme při vyplňování formulářů pro zájemce o pěstounskou péči
 • zájemce doprovázíme na odbor náhradní rodinné péče podat formuláře
 • s vědomím zájemce – podáváme informace obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – sociálnímu pracovníkovi, který realizuje sociální šetření v rodině a zpracovává oficiální žádost zájemce o náhradní rodinnou péči
 • zájemci pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty /OSPOD../
 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/
 • Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, která nás požádá o pomoc
 • Ohrožené rodiny s dětmi, které jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí a do naší služby vstupují na žádost samotného orgánu sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/. Pracovník OSPODu nás sám osloví a požádá o spolupráci, nebo my sami zjistíme, že v rodině nejsou zabezpečena práva a ochrana dítěte, situaci rodiny oznámíme příslušnému OSPOD, ten na základě našeho oznámení vyhodnotí situaci rodiny jako ohroženou a nabídne nám spolupráci s touto rodinou.
 • Tým Hnízdo zároveň poskytuje podporu, doprovázení, poradenství rodinám v rámci poskytování služby – „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ – kdy můžeme nabídnout spolupráci formou: pomoci biologickému rodiči dítěte, jehož dítě je svěřeno do pěstounské péče a tento rodič chce s dítětem navázat, upevňovat kontakt, či navrátit dítě zpět /v této situaci může však dojít ke střetu zájmů. Např. v Týmu Hnízdo využívá službu jak pěstoun, tak biologický rodič, v takovém případě se řídíme dle pravidel pro vymezení možných střetů zájmů a pravidel pro řešení těchto situací, pokud dochází ke kolizi/ k neshodám mezi pěstounem a biologickým rodičem, službu nabídneme klientovi, který s námi uzavřel smlouvu dřív a druhého odkážeme na jinou službu/
 • pomoci dítěti a jeho rodině po skončení pěstounské péče, kdy se dítě vrátilo do biologické rodiny
 • pomoci pěstounovi, se kterým byla ukončena dohoda o výkonu pěstounské péče, popř. ukončen samotný výkon pěstounské péče a v rodině jsou další děti
 • pomoci pěstounovi, který uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD či jinou organizací a naši službu by přesto rád využil. Rozsah využívání služby v takovém případě záleží na individuální domluvě s klientem a poskytované služby, nesmí být v rozporu s výkonem pěstounské péče v jiné organizaci.

Tým Hnízdo poskytuje své služby v souladu s § 48 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů. Týmu Hnízdo bylo uděleno dne 8. 6. 2007 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany

Pověření bylo uděleno v rozsahu:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

  V roce 2013 jsme tuto službu rozšířili o:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].

Tým Hnízdo je  zároveň poskytovatelem  sociálně aktivizační  služby pro rodiny s dětmi v souladu s §65 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, v platném znění.

 Kritéria pro odmítnutí služby:

 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi, který má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou neziskovou organizací nebo přímo s OSPOD, mohou mu nabídnout službu v rámci „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“,
 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi v případě, kdy má naplněnou kapacitu k poskytnutí služby  /O obsazenosti rozhoduje ředitelka úseku, aktuálně podle kapacity personálu. /kapacita 30 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče/. Nabídneme mu, že jej zařadíme do seznamu čekatelů, budeme jej ale informovat, že Dohodu o výkonu pěstounské péče musí uzavřít do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí soudu, popřípadě jej odkážeme na jinou službu a sdělíme, že má v případě uvolnění kapacity možnost službu změnit.
 • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi, pokud žije mimo naši působnost, pěstounovi můžeme nabídnout pouze poradenství v naší kanceláři, pěstouna odkážeme na jinou službu v místě jejich bydliště.
 • Tým Hnízdo nemůže poskytnout své služby anonymním pěstounům, neboť charakter naší služby vyžaduje nezbytná data svých klientů s ohledem na cílovou skupinu,. Můžeme je informovat o možnosti, ke kterým subjektům či třetím osobám nemusí dávat svůj souhlas.

 Pokud pěstoun nesouhlasí s vyjádřením, pracovník mu nabídne možnost osobního setkání s ředitelkou úseku, která se mu bude snažit situaci odůvodnit, popřípadě na vyžádání zájemce, podá písemné vysvětlení.