Co nabízíme

Definice pěstounské péče:

 Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče vymezená zákonem o sociálně právní ochraně dětí (kdy jednotlivec, manželé či partneři (dále jen rodina) přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči.

Pěstounem může být jen fyzická osoba od 18let, která splňuje podmínky pro výkon pěstounské péče. O umístění dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.

 Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí). Pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Poručenství je druh zákonného zastoupení v případě, že žádný z rodičů není schopen v plném rozsahu vykonávat rodičovskou odpovědnost (rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, byla jim pozastavena atd.). Poručníka jmenuje soud. Ten má v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodič, nemá však k dítěti vyživovací povinnosti. Jeho rozhodnutí ve významných záležitostech podléhají schválení soudu. Při jmenování poručníka dává soud přednost osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Do doby než je jmenován poručníka – fyzická osoba, vykonává funkci poručníka orgán sociálně-právní ochrany. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, náleží mu stejné dávky, jako pěstounovi.

Pěstounská péče na přechodnou dobu  je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a hledá se pro ně dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, osvojení, dlouhodobá pěstounská péče).

 

Poslání Týmu Hnízda:

pomáháme zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči či osobami blízkými, život v náhradním rodinném prostředí. Prostřednictvím individuálního plánu na ochranu dítěte vytvořeným příslušným OSPOD a nabízenými aktivitami napomáháme pěstounům a jejich svěřeným dětem, sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich svěřených dětí a poskytujeme jim k tomu podporu a doprovázení.

Spolupráce je však podmíněna uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče, kterou schvaluje příslušná obec s rozšířenou působností.

Pěstounské rodiny navštěvujeme a spolupracujeme s nimi v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

Zásady

Tým Hnízdo ve vztahu k  pěstounům a jejich svěřeným dětem se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující:  Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod.

Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Pracovníci Týmu Hnízdo zdůrazňují hodnotu každého lidského života, zcela akceptují jeho důstojnost.

 • Dítě patří do rodiny: pokud dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči, má právo na rodinu, ač se jedná o rodinu náhradní. Usilujeme o to, aby dítě mělo šanci vyrůstat v komorním rodinném prostředí.
 • Zásada uplatňování práva pro dítě: vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad zájem pěstouna, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, a z toho hlediska na něj nahlížíme při poskytování naší pomoci, ačkoli dohoda o výkonu pěstounské péče  je uzavírána s  pěstounem.
 • Zásada respektu k dítěti: aktivně s empatickým přístupem nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.
 • Zásada individuálního přístupu: po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je klientovi určen klíčový pracovník, který s ním realizuje jednotlivé kroky k plnění individuálního plánu na ochranu dítěte. Klíčový pracovník spolu s klientem plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle. Během spolupráce se vždy dohodnou na termínu schůzek, jak často se budou scházet, v kolik hodin a kde se budou scházet.
 • Zásada důvěry : postupně se snažíme s klientem vytvářet vztah na základě důvěry.
 • Zásada nehodnocení: svého klienta nesoudíme, neříkáme mu, že si za svou situaci může sám, nehodnotíme jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiníme tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s klientem, pracovník ač k informacím přihlíží, sám si o klientovi vytváří obraz (např. klient není špatný, ale nezachoval se správně, když neposlal dítě do školy).

 

Cíle

 • napomáhat pěstounům v rozvoji kompetencí k výchově svěřených dětí, což vede ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí v bezpečném prostředí v podmínkách náhradní rodiny
 • zprostředkovávat a zajišťovat vzdělávání pro pěstouny – což vede k zvyšování jejich kompetencí, seberealizaci a schopnosti tak lépe zabezpečit ochranu a výchovu svěřeného dítěte
 • zprostředkovat pěstounům v případě potřeby pomoc a podporu, např. při významné změně v rodině ( např. úmrtí v rodině, příchod dalšího dítěte do rodiny), a tím zajistit stabilitu rodiny
 • zajišťovat bezpečný kontakt či doprovod dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, dítěti tak umožníme lépe zvládat danou situaci a předejdeme možné traumatizaci dítěte /četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte/

Poznm:  V textu se objevuje pojem kompetence: kompetence můžeme definovat jako soubor vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič/pěstoun/osoba odpovědná za výchovu dítěte  uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje.

Dlouhodobé cíle:

 • zefektivnit systém pomoci pěstounům se svěřenými dětmi: Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím prohlubování spolupráce s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především ze sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, (dále jen OSPOD), účastí na případových konferencí apod.

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci Týmu Hnízdo:

 • prohlubují svou kvalifikaci
 • usilují o profesní růst
 • vyměňují si zkušenosti
 • získávají nové podněty, které realizují v praxi
 • zvyšují kvalitu své práce