Komu služby poskytujeme

S pověřením sociálně právní ochrany dětí pomáháme ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let  z Ostravy spádových oblastí Moravskoslezského kraje /Horní Suchá, Orlová, Petřvald, Karviná, Bohumín., Opava.. /.

Ohrožená rodina. Tento pojem je ve shodě s Koncepcí péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu a umožňuje zachytit neoddělitelnost životní situace dětí a rodičů:

Vnitřní ohrožení rodiny má původ ve vztazích uvnitř rodiny, která nedokáže řešit vzniklou nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině, domácí násilí, rozpad partnerského vztahu, rodičovský konflikt, atp.

Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna např. zajistit pokrytí materiálních potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, nevhodným či absencí bydlení, onemocněním apod.

Konkrétně se jedná o: ohrožené rodiny s dětmi, které jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí a do naší služby vstupují na žádost samotného orgánu sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/. Pracovník OSPODu nás sám osloví a požádá o spolupráci, nebo my sami zjistíme, že v rodině nejsou zabezpečena práva a ochrana dítěte, situaci rodiny oznámíme příslušnému OSPOD, ten na základě našeho oznámení vyhodnotí situaci rodiny jako ohroženou a nabídne nám spolupráci s touto rodinou

  • nedobrovolný klient/, kdy rodina NENÍ MOTIVOVÁNA nebo vykazuje nižší MOTIVACI ke spolupráci. Rodina svou tíživou situaci nevnímá, necítí se v ohrožení, situaci vnímá odlišně, není si ji vědoma, nejeví zájem, nebo problém vnímá, ale nemá snahu sama vyhledat pomoc, nebo situaci řešit
  • rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé situaci (chudoba, nezaměstnanost, zadlužení, absence či nevhodné bydlení, kolize mezi rodiči, domácí násilí, neplnění si rodičovských povinností, výchovné problémy dětí atd.), zejména je-li nebezpečí, že by tato situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo toto opatření uloženo a hrozí umístění dítěte mimo rodinu.

Naše služba je poskytována v souladu s § 48 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochrany dětí, ve znění pozdějších předpisů. Týmu Hnízdo bylo uděleno dne 8. 6. 2007 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí pověření k výkonu sociálně právní ochrany

Pověření bylo uděleno v rozsahu:

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  • vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Širší cílová skupina: 

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
  • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)].
  • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí/

Tým Hnízdo zároveň poskytuje podporu, doprovázení, poradenství rodinám v rámci poskytování služby – „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“