Umožnění výkonu trestu OPP - Statistické údaje

Statistika výkonu trestu OPP 2016

Statistické ukazatele výkonu trestu OPP za rok 2015

V roce 2015 bylo v Helpale umožněno vykonat tyto alternativní tresty 11 odsouzeným. Počet uložených hodin se pohyboval nejčastěji v rozmezí 200-300 hodin.

 Menší počet odsouzených, kteří u nás v roce 2015 vykonávali trest OPP, je dán organizačními změnami na Probační a mediační službě, kdy několik měsíců nebyl nikdo do naší organizace nařizován.

 


Statistické údaje o aktivitě umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací a společensky prospěšné činnosti za roky 2012 – 2014

V roce 2012 se do této aktivity zapojilo 24 odsouzených – 17 si svůj trest odpracovalo. Na ty, kteří svůj trest neodpracovali ať už z jakýchkoliv důvodů, se vztahuje amnestie prezidenta republiky z 1.1.2013. Ve většině případů se jednalo o tresty OPP ve výměře 250 hodin a více.

V roce 2013 se do této aktivity zapojilo 8 odsouzených – 6 si svůj trest odpracovalo. 2 ve svém výkonu pokračují i v roce 2014. Nedošlo ani k jedné přeměně trestu OPP na nepodmíněný. Časový rozsah odpracovávaných hodin byl od 108 – 300 hodin. Jednou se jednalo o výkon společensky prospěšné činnosti v rozsahu 30 hodin.

V roce 2014 bylo v Helpale umožněno vykonat tyto alternativní tresty 20 odsouzeným, z nichž v  ještě 4 svůj trest vykonávají i v roce 2015, tzn. že 15 odsouzených odpracovalo tento alternativní trest v naší organizaci. Počet uložených hodin se pohyboval nejčastěji v rozmezí 200-300 hodin. Dalším třem odsouzeným je trest obecně prospěšných prací do naší organizace nařízen, na počátku roku 2015 bude docházet k sepisování dohod o realizaci tohoto trestu a k domluvě konkrétní podoby výkonu jejich trestu. Tzn. že do Helpale bylo v roce 2014 nařízeno vykonat alternativní tresty 22 odsouzeným.