Terénní programy - co nabízíme

Poslání a cíle služby terénních programů

Poskytování sociální služby terénních programů organizační jednotkou Helpale je v souladu s § 69  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Proč tady jsme?

 • Posláním terénních programů organizační jednotky Helpale Vzájemné soužití, o. p. s. je pomoc lidem, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy, a to na Hrušově, na Liščině či na Zárubku. Pracovníci Terénních programů pracují s klienty v jejich přirozeném prostředí, tzn. přímo v lokalitách.
 • Pomáháme řešit problémy, které se týkají sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů a jiných problémů, s nimiž se lidé potýkají, a tak přispíváme k rovnoprávnému postavení obyvatel těchto lokalit, převážně Romů, ve společnosti.
 • Při své práci respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí.

Komu pomáháme?(naše cílová skupina)

 • Pomoc nabízíme jednotlivcům ve věku 16 – x let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy – Slezská Ostrava, a to Hrušov, Liščina a Zárubek. V těchto lokalitách žijí a zdržují se převážně obyvatelé romského etnika.
 • Nemůžeme pomoc těm, kteří nedosahují věku 16 – ti let, nehovoří česky, slovensky a romsky a nedostaví se s tlumočníkem v případě, že mluví cizím jazykem nebo kteří potřebují odbornou léčbu, pomoc (např. léčba závislostí, domácí násilí, lékařská péče, apod.)

Co je naším cílem?

 • Zlepšovat kvalitu života na Hrušově, Liščině a Zárubku prostřednictvím individuální terénní sociální práce a prostřednictvím komunitní práce
 • Pracovat s obyvateli, kteří bydlí nebo se zdržují na Hrušově, Liščině či Zárubku a potřebují pomoc s řešením problémů z oblasti sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů případně jiných problémů, které vyplývají ze života v sociálně vyloučené lokalitě
 • Na základě analýzy problémů obyvatel lokalit upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy těchto obyvatel, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Na jakých principech poskytujeme naši službu?

Terénní programy jsou poskytovány na principech :

 • anonymity – klient má právo vystupovat při řešení své situace anonymně, neuvádět své jméno
 • bezplatnost – za poskytnutí služby se neplatí
 • důvěrnost – zachováváme důvěrnost sděleného, vše co nám sdělíte nešíříme nikde dál, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupuje s ohledem na jeho individuální situaci a problém, podporujeme ho v samostatném jednání
 • nestrannost   – s každým jednáme stejně, při pomoci není pracovník ovlivněn žádnými svými ani jinými názory
 • nezávislost – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných institucích a organizacích a lidech, kteří jí finančně podporují

Jak pomáháme?

 • Vyslechnutím Vaší situace nebo problémů a hledáním jejich řešení
 • Poskytováním základního sociálního poradenství (poskytováním informací a kontaktů o službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení svého problému)
 • Doprovázením na úřady a jiné instituce
 • Pomocí s vyřizováním písemných dokumentů
 • Zprostředkováním vyjednávání a jednáním ve Vašem zájmu na úřadech a jiných institucích v naší přítomnosti nebo v jeho nepřítomnosti, ale vždy s naším vědomím a souhlasem
 • Psaním podání, návrhů, žalob, odvolání atd.
 • Nezávislým řešení mezilidských konfliktů
 • Nácvikem dovedností (např. nácvik telefonického hovoru, komunikace prostřednictvím internetu, vyplňování formulářů a složenek, nácvik běžných činností v domácnosti apod.)

Co nabízíme?

Terénní programy jsou poskytovány organizační jednotkou Helpale Vzájemné soužití, o. p. s. v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy – Hrušov, Liščina, Zárubek v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Terénní programy zahrnují tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb – podávání informací o dalších službách, které jsou pro klienty vhodné a které může využít při řešení své situace, odkazování či předávání klienta ke specializovaným institucím, úřadům, lékařům, soudům apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např.vyřizování osobních dokladů, jednání s majiteli domů nebo provozovateli ubytovacích zařízení, jednání s možnými zaměstnavateli, řešení rodinných problémů, sousedských sporů, doprovody na různé instituce apod.)
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 3. poskytování informací v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
 4. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

Jak a kde se na nás můžete obrátit?

 

Terénní programy jsou poskytovány v sociálně vyloučených lokalitách Ostravy – Hrušov, Liščina a Zárubek. Pracovníci se tedy pohybují v těchto lokalitách (v domácnosti klientů a jejich okolí, doprovází klienty na úřady, k lékaři, k soudu apod.) Současně jsou vyhrazeny kontaktní hodiny, kdy jsou pracovníci v jednotlivých lokalitách k zastižení v kancelářích při komunitních centrech, kde mají svá zázemí.

V lokalitě Hrušov se kancelář pracovníků Terénních programů nachází v Komunitním centru KC Hrušov na ulici Pláničkova 5. Zájemci i klienti mohou pracovníky zastihnout v této kanceláři v úterý od 10 – 12 hod a ve čtvrtek od 13.30 – 15.30 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle +420 777 760 194.

V lokalitě Liščina se kancelář pracovníků terénních programů nachází v Komunitním centru Liščina na ulici Sodná 25. Zájemci i klienti mohou pracovníky zastihnout v této kanceláři v  pondělí od 10 – 12 hod a ve středu od 13 – 15 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle +420 777 761 196.

V lokalitě Zárubek se kancelář pracovníků Terénních programů nachází v Komunitním centru Zárubek na ulici Zárubecká 16. Zájemci i klienti mohou pracovníky zastihnout v  pondělí od 10 – 14 hod a ve středu od 10 – 11 hod. Pracovníky je také možno kontaktovat na telefonním čísle +420 777 760 193.

Kdy nás můžete zastihnout?

Pracovníci terénních programů jsou k zastižení v lokalitách nebo na výše uvedených telefonních číslech:

Pondělí 8.00 – 16.00

Úterý            8.00 – 16.00

Středa          8.00 – 16.00

Čtvrtek         8.00 – 16.00

Pátek           zavřeno (organizační porady, intervize atd.)

V případě, že nejste s naší službou spokojeni, neváhejte nás kontaktovat!

Připomínky je možno podávat písemně i ústně, kterémukoli pracovníku týmu. Písemné připomínky nebo stížnosti předávejte do schránek důvěry v zázemích pracovníků terénních programů, zasílejte poštou na adresu sdružení ( Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava) emailem na adresu terenniprogramy@vzajemnesouziti.cz nebo řediteli sdružení (v sídle sdružení na ulici Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava). Stížnosti je možné podat také anonymně.