Poradenství - statistiky

STATISTIKY – Sociálně právní poradna – rok 2015

 

 

Počet klientů, intervencí a kontaktů 

v Sociálně právní poradně za rok 2015

 

 

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

Celkem

Klienti

258

142

85

120

605

Intervence

508

462

442

491

1903

Kontakty

66

48

10

30

154

Nerealizovaný kontakt

28

10

15

17

70

Oběti trestných činů

9

2

5

4

20

 

 

 

 

V roce 2015 se na Sociálně právní poradnu obrátilo se žádostí o pomoc 605 klientů, se kterými bylo uskutečněno celkem 1903 intervencí (jednání v délce 30 – 60 minut) a 154 kontaktů (jednání v délce 10 – 30 minut). 

Na smluvený termín k právníkovi se nedostavilo 70 klientů. 

 

V roce 2015 bylo jednáno s 20 oběťmi trestných činů. 

 

Ve srovnání s rokem 2014 došlo k mírnému poklesu počtu klientů (o 47). Intervencí bylo uskutečněno o 93 více než v roce 2014, zatímco kontaktů o 52 méně. Celkem však bylo v roce 2015 uskutečněno o 41 více jednání (intervencí a kontaktů) než v roce 2014.

 

 

Počet klientů, intervencí a kontaktů v jednotlivých měsících roku 2015

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

klienti 

112

82

64

59

29

54

45

36

39

30

34

21

intervence

180

161

167

197

121

144

156

136

199

167

162

113

kontakty

18

27

21

20

11

17

13

9

8

5

4

1

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, jak je Poradna využívána v jednotlivých měsících. Počet nových klientů je vždy nejvyšší na začátku roku, klient je do evidence započítán pouze jednou v daném roce, noví klienti však přicházejí i během roku. 

 

Propad v měsíci květen byl způsoben nemocenskou právníka. 

 

 

Poměr mužů a žen využívajících služby Sociálně právní poradny

 

 

Z grafu vyplývá, že z 605 klientů, kteří se v roce 2015 na Poradnu obrátili, bylo 61% žen a 39% mužů. 

 

Tento poměr je téměř shodný s předchozím rokem. Již delší dobu pozorujeme, že se na Sociálně právní poradnu většinou obracejí s žádostí o řešení problémů ženy, což může souviset s určitým zachováním matriarchálních znaků v romských rodinách. 

 

Rozdělení klientů dle věku:

Věková kategorie

Počet klientů

15 – 18 let

1

18 – 65 let

593

Nad 65 let

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji se v roce 2015 na Sociálně právní poradnu obraceli klienti ve věkové kategorii 18 – 65 let - 91% klientů v produktivním věku. Další věkovou kategorií jsou klienti starší 65 let - 9% klientů. 

 

 

Podíl lokalit dle počtu klientů

 

Lokalita

Počet klientů

Moravská O.

331

Slezská O.

89

Vítkovice

19

Ostrava - Jih

53

Mariánské hory

25

Radvanice a Bartovice

9

Poruba

31

Michálkovice

5

Jiná

43

 

 

 

 

Lokalita, ze které se nejčastěji obraceli klienti se svou zakázkou na Sociálně právní poradnu v roce 2015, je Moravská Ostrava a Přívoz – 55%, což koresponduje s tím, že v této ostravské městské části je Poradna situována.  

 

Další lokalitou je Slezská Ostrava – 15% - v této lokalitě provozuje Vzájemné soužití o.p.s. komunitní centra (Hrušov, Liščina a Zárubek), při kterých působí terénní pracovníci HELPALE. Oba výše zmíněné obvody jsou obvody s vysokou koncentrací romské komunity. 

 

Dalšími lokalitami, ze kterých se klienti obraceli na pracovníky Poradny, byly Ostrava – Jih – 9% a Jiné, mimoostravské lokality - 7% (do Poradny dojíždí klienti z Havířova, Bohumína, Hlučína a dalších okolních obcí). 

 

TYPOLOGIE PROBLÉMŮ

 

 

Počet intervencí a kontaktů

Bydlení – poskytnutí přechodného bydlení 

4

Bydlení – dluhy

18

Bydlení – hledání vhodného bydlení

109

Bydlení – jiné

39

Bydlení – pomoc při vyřizování služeb

66

Bydlení – smlouvy

71

Doklady

24

Důchodové pojištění

24

Finance – dluhy

176

Finance – exekuce

271

Finance – jiné

57

Materiální nouze

9

Občanství, přechodný pobyt

13

Péče o dítě

13

Poradenství v oblasti práv a zákonů

112

Sociální dávky

464

Tresty, přestupky, delikty

198 z toho 79 o.t.č.

Vzdělání – škol.problematika 

5

Vztahy – domácí násilí

1

Vztahy – úprava styku s dětmi

118

Vztahy – partnerské neshody

17

Vztahy – rozvod

21

Vztahy – sousedské, mezilidské vztahy

52

Vztahy – výživné

64

Zaměstnání – rekvalifikace 

1

Zaměstnání – pracovně-právní vztahy

26

Zaměstnání – hledání vhodného zaměstnání

50

Zaměstnání – jiné

5

Zdravotní problematika, péče o zdraví

29

 

 

 

 

Z grafu vyplývá, že nejčastější problematikou řešenou problematikou v roce 2015 je oblast financí – 25% - jedná se o problémy spojené s exekucemi a dluhy - vyjednávání splátek, psaní odvolání, vysvětlení průběhu exekuce apod.

 

Druhou nejčastější problematikou, se kterou se klienti na poradnu obraceli, byla problematika sociálních dávek – 23%, zde se jedná o problémy spojené s vyřizováním dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro ZP atd. V červnu 2015 se jednalo o pomoc klientům žijícím na ubytovnách, kdy reálně hrozila ztráta bydlení z důvodu odejmutí dávek. Společně s klienty byly vyplňovány žádosti o MOP na úhradu ubytovny 

 

Dále pak problematika bydlení – 15%, kdy se jednalo především o pomoc s hledáním bydlení, pomoc při vyřizování služeb a pomoc se smlouvami 

 

Problematika vztahů – 13%, kdy se jednalo především o úpravu styku s dětmi, problémy spojené s výživným na nezletilé děti a rozvody. 

 

Pod problematikou trestů, která je zastoupena 10%, je také práce s oběťmi trestných činů, a to ve 40% případech (79 jednání ze 198). 

 

 

TYP POSKYTOVANÝCH AKTIVIT V RÁMCI INTERVENCE:

 

 

 

Počet intervencí

 

 

Počet kontaktů

 

 

Plánování s klientem 

 

1

Příprava na konzultaci, případ

5

 

Psaní podání, návrhů, žalob na soud a instituce

331

4

Poskytnutí humanitární pomoci

1

6

Zprostředkování telefonického kontaktu

29

17

Poskytnutí informace, rady

857

88

Doprovázení

11

 

Psaní dopisů, mailů, vysvětlení dokumentů

273

11

Emoční podpora, motivační rozhovor

62

6

Vyplňování formulářů

295

17

Jednání v přítomnosti klienta

30

4

Jednání v nepřítomnosti klienta

9

 

 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejčastěji poskytovanou aktivitou v rámci intervence v roce 2015 byla informace – 45% - poskytnutí nezávislé, nehodnotící informace napomáhající klientovi se zorientovat v jeho tíživé situaci a psaní podání, návrhů a žalob – 17% - jedná o různá písemná podání k soudu. 

Dále se jednalo o vyplňování formulářů – 16% a psaní dopisů, emailů a vysvětlení dokumentů - 14%, kdy klient nerozumí dopisům ze soudu či jiných institucí anebo potřebuje napsat dopis či email a sám neumí. 

 

 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejčastěji poskytovanou aktivitou v rámci kontaktu s klientem v roce 2015 byla informace – 57%, čili poskytnutí nezávislé, nehodnotící informace napomáhající klientovi se zorientovat v jeho tíživé situaci a vyplňování formulářů 11% čili vyplňování formulářů na dávky, vypisování složenek a dalších předtištěných formulářů. 

 

Dále pak psaní dopisů, emailů a vysvětlení dokumentů – 7%, kdy klient nerozumí dopisům ze soudu či jiných institucí nebo potřebuje napsat dopis či email a sám neumí a zprostředkování tel.kontaktu – 11%.

 

 

Počet Intervencí a kontaktů v jednotlivých ČINNOSTECH

 

Typologie poskytovaných sociálních služeb a aktivit:

Poradenství

2047

TOPP

10

 

 

Ze statistiky za  rok 2015 vyplývá, že z námi stanovené typologie sociálních služeb a aktivit se pracovníci Sociálně právní poradny věnovali poradenství a zajištění trestu obecně prospěšných prací.

 

 

 

 

1

 

Statistiky – Helpale – 2015

Statistiky – Helpale – 2014

Statistiky – Helpale – 2013

Statistiky – Helpale – 2012