Ukončené projekty

„Lidskoprávní tým“

( činnost lidskoprávního týmu byla z důvodu ukončení projektu pozastavena ke dni 30.6. 2009)

„Projekt byl kofinancován Open Society Fund, Výborem dobré vůle a Chartou 77“

Zaměřoval se na zvýšení kompetencí obětí protiprávních sterilizací v ČR.

Prioritním úkolem je monitorování a identifikace dosud nezmapovaných případů této diskriminaci žen, zvýšení obecného povědomí o protiprávní sterilizaci, prosazování systémových změn směřujících proti praktikám sterilizačních zákroků bez žádného informovaného souhlasu a k implementaci doporučení Ombudsmana, CEDAWa CERD,

týkajících se porušení práv těchto žen. V rámci projektu proběhne medializace projektu,¨

televizní reportáže a tiskové zprávy.

 

Přímá cílová skupina a příjemci:

–          nedobrovolně sterilizované ženy z romské komunity žijící v Moravskoslezském kraji   – Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Bohumín, atd. ( zmapované i dosud nezmapované případy), částečně také ženy z Chánova – je to místo s největší kumulací sociálně slabých a romských jedinců v celé ČR, upevnění vztahů

( Severní Čechy)

Nepřímá cílová skupina a příjemci:

–          místní, krajští zastupitelé, politici a národní politici a členové české vlády,

–          nemocnice, zdravotní zařízení, studenti medicíny a zdravotnický personál,

–          mladé (romské) ženy a dívky ohrožené podobným bezprávním v budoucnu

–          široká veřejnost  – v Moravskoslezském kraji i po celé republice (prostřednictvím medializace).

Monitorování dosud nezmapovaných případů nedobrovolné sterilizace v Moravskoslezském kraji. 40 žen, 40 podnětů šetření, aktivizace zapojení obětíprotiprávní sterilizace.

Mapování doposud nezmapovaných případů protiprávní sterilizacev Moravskoslezském  kraji – Frýdek Místek, Karviná, Bohumín atd.

Monitorování nových případů bude prováděno samotnými oběťmi ve spolupráci s realizačním týmem projektu.

Jedná se tady o osobní rozvoj schopností a dovedností žen ze sociálně vyloučených lokalit a zároveň systematický boj proti diskriminaci ve společností – bylo li na někom spácháno bezpráví, tak má tato osoba právo bez ohledu na rasovou či etnickou příslušnost domáhat se nápravy.

Celkové cíle:

  1. Monitorování a identifikování doposud nezmapovaných  případů diskriminace žen

Protiprávní sterilizace, zasadit se o jejich prošetření –  předat Ombudsmanovi, příp. právnímu zástupci. Zveřejnit tyto informace za účelem nápravy na dvojjazyčném webu o.s.Vzájemné soužití, prostřednictvím médii, ve spolupráci s veřejnoprávním institucemi, jako např. Veřejný ochránce práv, hájení práv a zájmů obětí protiprávní sterilizace.

 

  1. Aktivizace a maximální zapojení obětí této diskriminace – nedobrovolné sterilizace na průběhu celého projektu prostřednictvím individuální a skupinové práce
  2. Osvěta mezi mladými romskými ženami a dívkami na téma informovaného souhlasu, práv pacientů, plánování rodičovství
  3. Osvěty mezi nemocničním a zdravotnickým personálem, studenty medicíny na téma práv pacientů, informovaný souhlas a protiprávnosti zákroků bez řádného souhlasu
  4. Prosazování systémových změn směřující proti praktikám sterilizačních zákroků bez řádného informovaného souhlasu a k implementaci doporučení Ombudsmana, CEDAW a CERD týkajících se porušení práv těchto žen a způsob kompenzace těchto obětí.

Co nabízíme:

  1. Skupinové terapie s psychologem nedobrovolné sterilizace
  2. individuální terapii s psychologem nedobrovolné sterilizace
  3. zápisy nově monitorovaných případů – příběhy žen a předání Ombudsmanovi, případně právnímu zástupci žen.

–          získávání lékařských dokumentů na základě zplnomocnění

–          předávaní výstupu z podnětů veřejnoprávním institucím, komunikace s Ombudsmanem a právním zástupcem

–          doprovázení obětí k výslechu

Koordinátor: Elena Gorolová    tel: 775761194   elena.gorolova@seznam.cz

Sociální pracovnice: Drahoslava Pawlitová

PROJEKT Lidskoprávního týmu „Nejsi na to sama“

je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společností.

Pracovní branka

Pracovní branka je nejmladším týmem občanského sdružení Vzájemné soužití. Vznikla na základě stále rostoucí potřeby v komunitě po nalezení zaměstnání. Ačkoliv Ostrava a Moravskoslezský kraj dosahují nebývalého rozmachu a dochází k rozšíření počtu příležitostí na pracovním trhu, tento jev se příliš neodráží v sociálně slabších komunitách. Obyvatelstvo těchto lokalit se jen stěží nebo se zpožděním dostává k informacím o volných místech na pracovním trhu a vzhledem k nižší úrovni vzdělání a celkové odloučenosti od okolí, není schopno konkurovat ostatním žadatelům na pracovním trhu.

K aktivitám týmu patří zejména tyto činnosti

– poradenství a konzultace týkající se pracovních příležitostí a rekvalifikačních programů

– sepsání profesního životopisu

– snaha aktivizovat klienty k větší samostatnosti a orientaci na trhu práce

– poradenství jak komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, komunikace po telefonu a při osobním pohovoru

– doprovod klientů k pracovnímu pohovoru

– terénní práce přímo v sociálně odloučených lokalitách za účelem motivovat klienty a zpřístupnit pro ně informace týkající se trhu práce a pracovních nabídek

– motivační schůzky pro klienty v komunitě se zástupci z úřadu práce

– spolupráce s Úřadem práce (Moravská Ostrava, Vítkovice), a sociálními odboru městských obvodů , zejména Slezské a Moravské Ostravy a Magistrátu města

– navazování a udržování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli (návštěvy ,schůzky, telefonické domluvy)

– poskytování společných akcí pro klienty a představitele majority (zastupitele města, zástupce sociálních odborů, úřadu práce, zaměstnavatelů) za účelem řešení problematiky Romů a sociálně slabších na trhu práce – např. kulaté stoly

Cíl služby:

Cílem je na základě pomoci na trhu práce zmírnit sociální odloučení klientů, což znamená:

– pomoci klientům najít zaměstnání , aby mohli zabezpečit své potřeby a své rodiny

– motivovat klienty k dalšímu vzdělávání ve školských zařízeních či rekvalifikačních programech

– zpřístupnění informací týkajících se pracovních a vzdělávacích nabídek přímo do sociálně odloučených lokalit

– psychická podpora klientů

– zvýšení sebevědomí klientů

– aktivizace klientů a zvýšení jejich nezávislosti a samostatnosti

– snížení nezaměstnanosti v sociálně odloučených oblastech a zvýšení úrovně vzdělání

– snížení nezaměstnanosti a zvýšení úrovně vzdělání žen ze sociálně znevýhodněných oblastí

– nabourávání předsudků majoritní společnosti vůči romské minoritě a sociálně slabším občanům

Statistika za rok 2007

Úspěšnost týmu se dá snadno posoudit na základě statistických údajů za rok 2007. Tým Pracovní branka ,v průběhu roku 2007 oslovilo celkem 150 klientů. , 112 žen a 43 mužů. 47 klientů (30%) se podařilo úspěšně umístit do práce.U žen se do pracovního procesu zařadilo 29 (26%) a u mužů 18 (42%).