Zápis z pracovního setkání týkajícího se § 33 Zákona o hmotné nouzi a návrhu zákonu o sociálním/dostupném bydlení

logo svaz městSoužití

Zápis z pracovního setkání týkajícího se

§ 33 Zákona o hmotné nouzi a návrhu zákonu o

sociálním/dostupném bydlení

Ostrava 10. – 11.9.2015

 

Setkání organizovalo Vzájemné  soužití o.p.s. společně  se Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Platformou sociálního bydlení, Agenturou pro sociální začleňování a Aslido –  akční skupinou lidí bez domova.

První den pracovního setkání proběhl v komunitním centru na Liščině a druhý den v prostorách Dolních Vítkovic.  Jednání zahájil starosta Vítkova a člen předsednictva SMO  Pavel Smolka a náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák. Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl se bohužel, nemohl zúčastnit.

Na setkání byli zástupci měst Brno, Chomutov, Litvínov, Kunín, Vítkov a Horní Suchá a také zástupce Svazu měst a obcí ČR  Jaromír Jech.

Jednání se zúčastnili vedle zástupců výše uvedených spoluorganizátorů i zástupci kanceláře Veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky).

 

Setkání bylo koncipováno tak, aby výstupy diskuze mohly být předány rezortům v prostřednictvím ředitele Agentury pro sociální začleňování Radka Jiránka.

Snahou bylo najít konsenzuální a nekonfliktní výstupy, které jsou následovné:

  1. Žádný z účastníků nebyl proti vypuštění požadavku souhlasu obce s výplatou doplatku na bydlení ve stávajícím zákonu o pomoci v hmotné nouzi

  2. Zástupci města Brna a Platformy jsou proti snížení Doplatku na bydlení z 90 na 70% normativu s očekáváním, že byznys s chudobou bude oslaben a ubytovatelé sníží nájem. Dodnes neexistuje žádná oficiální studie, jaký dopad mělo snížení ze 100% na 90% normativu. Přítomní se shodli, že bez studie dopadu je opakované snížení vysoce rizikové. Dle Platformy první snížení nevedlo ke snížení nájemného. Tzn., nájemné zůstalo stejné, doplatek se snížil a lidé museli sami dokrýt chybějící nájem z příspěvku na živobytí, čímž došlo k prohloubení chudoby, obzvlášť u rodin s dětmi.

    Bylo by lepší projednat § 33 v rámci širšího Zákona o sociálním/dostupném bydlení.

  3. Zástupci města Brno, Chomutov a Litvínov a Platformy považují návrh na vypracování motivačního plánu s příjemci doplatku na bydlení za zbytný a administrativně zatěžující. Plán nemůže být motivační, protože jeho naplnění nepovede k získání sociálního/dostupného bydlení. Analýza Deloitte již ukazuje, že lidé jsou motivováni pro získání bydlení v bytech, ale tyto byty zatím nejsou dostupné. Tzn. bylo by optimální vypracovat motivační plán, který vyústí k reálným úlevám a zlepšení životních podmínek pro lidi a ne jen čistě formalistický plán, který je ztrátou času jak úředníků, tak klientů. Z tohoto důvodu by měl být motivační plán začleněn do budoucích podmínek pro získání sociálního/dostupného bydlení v rámci zákona o sociálním bydlení, a ne v rámci § 33 Zákona o hmotné nouzi.

  4. Podmínky zvláštního zřetele pro získání doplatku na bydlení

    Návrh MPSV se zmiňuje o trvalém pobytu a sociálně ekonomické vazbě na obec.  Veřejná ochránkyně práv k požadavku na současné splnění sociální (vztahové) vazby k místu a ekonomické vazby uplatnila nesouhlasné připomínky. Kumulace obou podmínek je nesplnitelná pro osoby, které dojíždějí za prací mimo místo svého bydliště, takže ekonomickou vazbu mají v jiném místě než vazbu sociální (vztahovou). Ochránkyně se dále obává, že nová právní úprava může vést k rozšíření bezdomovectví u osob, které nemají žádnou sociální vazbu k místu (osoby, které opouštějí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, osoby ohrožené domácím násilím apod.).

  5. doporučit ministryni MPSV, aby byl návrh novely zákona o hmotné nouzi odložen a prodiskutován se všemi zainteresovanými, to z důvodů výše popsaných

Celkově zaznělo, že obce nejsou proti tomu, aby se zabývaly otázkou sociálního/dostupného bydlení, ale jelikož se podmínky v různých obcích malých a velkých liší, požadavek MPSV, aby každá obec zajistila stejné podmínky pro sociální bydlení, není přijatelné. Morální povinnost obcí řešit otázky bydlení na svém území je již zakotveno v zákoně §35 Zákona o obcích, problémem však je, že obce nemají nástroj na řešení a chtěly by více spolupracovat se státem, aby měly možnosti získat finanční zdroje na zajištění sociálního bydlení.  Tato skutečnost platí i pro podnikatele v obcích. Problematika de minimis se jeví překážkou pro čerpání dotací pro mnoho obcí. Otázka zní, jestli by podpora sociálního/dostupného bydlení mohla být vyňata z de minimis, podobně jako sociální služby.

Přítomní se shodli, že je žádoucí hledat společná řešení v rámci pokračujícího expertního dialogu, který bude pokračovat začátkem října ve formátu zástupci Platformy, Agentury a SMO ČR.

Tisková zpráva